Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Władze Instytutu:

dr Tomasz Miłkowski - Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

O Instytucie

Bezpieczeństwo Narodowe to dziedzina wiedzy, która w dobie obecnych zagrożeń staje się jednym z ważniejszych zagadnień codziennego życia. Coś, co wydawało nam się stosunkowo odległe, stało się zagadnieniem pierwszoplanowym. Dotyczy to zarówno problematyki militarnej, jak i – a być może nawet bardziej – sytuacji kryzowych, zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, cyberprzestępczości, terroryzmu, itp. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają absolwentom ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Mogą oni też z powodzeniem realizować zadania w strukturach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach administracyjnych w gminach, miastach, starostwach, województwach.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych, zdobyte umiejętności i wiedzę mogą wykorzystać w swojej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje i uzyskując nowe kompetencje.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia została opracowana przez specjalistów Akademii Humanitas w Sosnowcu w oparciu o doświadczenia różnych ośrodków akademickich w kraju, w tym m.in. Akademii Sztuki Wojennej (d. Akademii Obrony Narodowej) w Warszawie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa narodowego to praktycy pełniący służbę w Policji, Wojsku Polskim, czy Państwowej Straży Pożarnej, a także byli oficerowie zawodowi i funkcjonariusze różnych służb.

W najbliższym okresie będziemy czynić również wysiłki, aby przygotować kompleksowo do kolejnych wyzwań nauczycieli i osoby chętne do angażowania się w realizację zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowego przedmiotu – przysposobienie obronne. 

Obszary zainteresowań

Działanie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie koncentrują się w 6 zasadniczych obszarach tematycznych, takich jak:

  • Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego
  • Bezpieczeństwo militarne i współpraca wojskowa
  • Terroryzm i cyberprzestępczość
  • Sytuacje kryzysowe i infrastruktura krytyczna
  • Służby, formacje i instytucje bezpieczeństwa
  • Zagrożenia związane z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem

Konferencje i sympozja z obszaru bezpieczeństwa

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa
Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży. Diazgnoza i profilaktyka
(Nie)bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Świat nauki dla Policji - Policja dla Społeczeństwa
Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję
Bezpieczeństwo imprez masowych
Rola Dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej
Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa
Bezpieczeństwo - dobre praktyki na Światowe Dni Młodzieży