Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2014 roku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2014 roku. W ramach tych środków zrealizowano następujące projekty badawcze:

1. Prawne aspekty samorządu terytorialnego w kontekście zmian ustawowych

Kierownik projektu: prof. WSH dr Bolesław Ćwiertniak

Cel: Przegląd podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce w kontekście dokonanych już zmian ustawowych, jak też projektowanych nowelizacji. W szczególności obejmuje on rozwiązania dotyczące prawa wyborczego po wprowadzeniu kodeksu wyborczego, m. in. dotyczyć one będą kwestii prawa wyborczego (w szczególności ograniczeń biernego prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego).


2. Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności jednostki

Kierownik projektu: prof. Zygmunt Woźniczka

Cel: Analiza, rozwiązanie dylematów, w zakresie problematyki zapewnienia bezpieczeństwa państwa i zagwarantowanie praw i wolności jednostki


3. Fundusze europejskie a rozwój przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk

Cel: Analiza skutecznego pozyskiwania przez przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2014-2020 oraz programów centralnych: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko a także omówienie problematyki współpracy sieciowej, klastrów i współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi.


4. Postępowanie ustawodawcze w polskim parlamencie – prawo, zwyczaje i praktyka parlamentarna

Kierownik projektu: dr Maciej Borski

Cel: Szczegółowa analiza poszczególnych etapów postępowania legislacyjnego, w tym praktycznych aspektów funkcjonowania organów biorących udział w stanowieniu prawa. Wskazanie elementów postępowania, które zainspirowane zostały rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce konstytucyjnej państw o ugruntowanej demokracji.


5. Gwarancje równości płci w biznesie a realizacja koncepcji work-life balance

Kierownik projektu: dr Magdalena Półtorak

Cel: Analiza zagadnienia zasady równości płci w sferze biznesu pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiedź na pytanie czy mechanizm w postaci kwot gwarantuje równy dostęp osób obu płci do zarządów dużych spółek.


6. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski

Cel: Wskazanie granic (poziomu, skali) ingerencji w prawa i wolności, zarówno w razie wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, jaki i w ramach zbliżonego w skutkach dla obywatela działania w ramach zarządzania kryzysowego, dla którego Konstytucja nie przewiduje rozwiązań specjalnych w tym zakresie.


7. Diagnoza modelu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej w woj. śląskim. Kapitał ludzki jako determinanta realizacji polityki personalnej w administracji publicznej

Kierownik projektu: dr Małgorzata Smolarek

Cel: Zdiagnozowanie stanu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem jego wpływu na funkcjonowanie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wskazanie obszarów doskonalenia diagnozowanego modelu.


8. Rola aktów prawa wewnętrznego w funkcjonowaniu szkoły wyższej

Kierownik projektu: dr Mariusz Lekston

Cel: Sklasyfikowanie aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w szkole wyższej, stanowiących efekt działalności prawotwórczej organów wyodrębnionych w strukturze uczelni oraz dokonanie oceny wpływu tych aktów na funkcjonowanie szkoły wyższej w wymiarze pracowniczym oraz zapewniania jakości kształcenia.