Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2016 roku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2016 roku. W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujących projekty badawcze:

1. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej

Kierownik projektu: prof. WSH dr Maciej Ćwiertniak

Cel: Analiza i ocena zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek stopnia podstawowego) w zakresie polityki społecznej. Ocena realizacji ww. przez konkretne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa (w przypadku możliwości uzyskania stosownych danych).

2. Słowackie firmy wobec polityki gospodarczej. Oczekiwania, prognozy, oceny ryzyka ekonomicznego

Kierownik projektu: prof. WSH dr Andrzej Kupich

Cel: Na podstawie badań ankietowych zostanie przeprowadzona analiza pozycji i relacji przedsiębiorstw z otoczeniem makroekonomicznym. W części wnioskowej znajdzie się próba określenia możliwości wykorzystania doświadczeń słowackich w polskiej praktyce gospodarczej.

3. Wpływ konwergencji mediów na strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk

Cel: Celem projektu badawczego będzie analiza wielowymiarowości zjawiska konwergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marketingowej i public relations współczesnych przedsiębiorstw. Analiza ta w szczególności dotyczyć będzie technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów przeobrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i narzędzi owej komunikacji w dobie ekspansji nowych technologii i przenikania się zjawisk medialnych.

4. Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Kierownik projektu: dr Dorota Fleszer

Cel: Analiza rozwiązań normatywnych regulujących kwestie związane z ochroną informacji, które w szerokim zakresie przetwarza administracja publiczna.

5. Wpływ rozwoju turystyki na rynek pracy na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

Kierownik projektu: dr Agnieszka Górka-Chowaniec

Cel: Celem badania przeprowadzonego na przestrzeni roku 2016 jest diagnoza wpływu rozwoju turystyki w gminie Bukowina Tatrzańska na ekaspansję lokalnego rynku pracy.    

6. Elementy procesu zarządzania personelem na przykładzie Urzędu Miasta Rybnik

Kierownik projektu: dr Olimpia Grabiec

Cel: Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w celu zgromadzenia i analizy materiału statystycznego i jakościowego, określającego standardy zarządzania zasobami ludzkimi stosowane są w Urzędzie Miasta Rybnik.

7. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki

Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski

Cel: Analiza rozwiązań normatywnych regulujących uprawnienia służb policyjnych (w tym specjalnych) do gromadzenia informacji, pod kątem regulacji ustrojowych, w tym ich rozwinięcia w postaci orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

8. Europejskie modele administracji samorządowej. Analiza relacji pozycji ustrojowej organów wykonawczych i organów stanowiących w jednostkach podstawowych.  

Kierownik projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała

Cel: Celem projektu będzie charakterystyka aktualnych podstaw ustrojowych oraz zasad organizacji i działania administracji publicznej szczebla podstawowego (gminnego) w wybranych państwach europejskich oraz analiza porównawcza pozycji ustrojowej organów wykonawczych i organów stanowiących w jednostkach podstawowych: ich kompetencji oraz wzajemnych powiązań i relacji oraz wskazanie konsekwencji prawnych, politycznych i społecznych przyjęcia konkretnych rozwiązań.