Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja pt Muzea - teoria i praktyka Być albo nie być we współczesnym świecie

wraz ze

Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes"
oraz
Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Miasta Jaworzna
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski
serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.:

"Muzea – teoria i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”

Termin: 15.V.2017 r. (poniedziałek)
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43.
Język konferencji: polski

Cel konferencji:

Zasadniczym celem konferencji naukowej ,,Muzea (regionalne). Być albo nie być.” będzie wymiana doświadczeń naukowych, jak również praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji. Jej celem będzie zdefiniowanie aktualnych problemów z jakimi borykają się muzea oraz podjęcie próby odpowiedzi na pytanie co i jak należy zmienić. Konferencja posiadać będzie charakter interdyscyplinarny i stanowić będzie forum do dyskusji opartej na konfrontowaniu m.in. obowiązujących uregulowań prawnych adresowanych do muzeów, muzealiów i muzealników z praktycznymi doświadczeniami samych muzealników. W dużym stopniu uwaga skoncentrowana zostanie na muzeach regionalnych, a przedstawiciele środowiska muzealników będą mogli przybliżyć uczestnikom konferencji zasady funkcjonowania tych muzeów oraz dostrzegane niedomagania wymagające reakcji ustawodawcy. Poruszone zostaną również problemy i procedury przekazywania do muzeów znalezisk pochodzących z legalnych badań prowadzonych przez środowisko detektorystów. Wspólnie z naukowcami; ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy konferencji będą mogli prześledzić zmiany dokonujące się w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo oraz zachodzące za sprawą dynamicznego, ciągle zmieniającego się świata. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli na przyjrzenie się różnorodnym zagadnieniom z jakimi muszą się konfrontować muzealnicy. Istotna będzie odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące oraz zaplanowane przez ustawodawcę regulacje prawne są adekwatne do realnych potrzeb muzeów. Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoli na sformułowanie propozycji de lege ferenda i zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu aktualnych potrzeb i zagrożeń dla muzeów funkcjonujących we współczesnym świecie.  Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, muzealników, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Program >>

 

 Komitet Naukowy:

 • Prof. UJK. dr hab. Leszek Bielecki
 • Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • Prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
 • Prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Wojciech Kowalski
 • Prof. zw. dr hab. Adam Lityński
 • Prof. nadzw. dr hab. Iwona Niżnik - Dobosz
 • Prof. WSH, dr hab., Dariusz Rozmus
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
 • Prof. UO, dr hab. Piotr Stec
 • Prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • Prof. UWr, dr hab. Maciej Trzciński
 • Prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko
 • Dr hab. Katarzyna Zalasińska
 • Prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler 
 • Prof. nadz. dr hab. Paweł Wolnicki (AJD)

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. WSH, dr hab., Dariusz Rozmus
 • dr Anna Rogacka-Łukasik
 • dr Iwona Gredka-Ligarska
 • dr Paulina Gwoździewicz- Matan
 • dr Maciej Borski
 • dr Dorota Fleszer
 • dr Joanna Podgórska-Rykała
 • Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce"
 • Dział Promocji WSH

 Ważne terminy:

 • 15.III.2017r. zgłoszenie udziału w konferencji
 • 15.V.2017r., godz. 10.00 rozpoczęcie Konferencji (rejestracja w godz. 9.00- 10.00.)
 • 30.XI.2017r. składanie artykułów do monografii

Zgłoszenia:

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje:
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe,
- lunch,
- publikację referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 15 marca 2017r. na adres e-mailowy: arogacka@tlen.pl (dr Anna Rogacka-Łukasik, dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH, tel. 506 496 145)

Formularz zgłoszeniowy >>

Publikacja:

Serdecznie zachęcamy Państwa do składania tekstów do planowanej monografii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie konferencji. W związku z powyższym zwracamy się uprzejmie z prośbą o nadsyłanie tekstów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 . na adres e-mailowy dr Iwony Gredki, igredka@interia.pl. Ponadto prosimy o przesłanie w terminie do 30 listopada 2017r. umowy wydawniczej w dwóch egzemplarzach na adres: Sosnowiec 41-200, ul. Kilińskiego 43, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, z dopiskiem "Konferencja- Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”.

Wytyczne do publikacji (wymogi edytorskie) >>
Umowa wydawnicza - wzór >>

Patronat honorowy:

Patronat instytucjonalny:

Patronat naukowy:

Patronaty medialne:

Organizatorzy:

 

 

 

 Sponsorzy:

 

Partner konferencji: