Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zasady etyki publikacyjnej

Oficyna Wydawnicza „Humanitas” stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych", wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (Commitette on Publication Ethics - COPE) oraz ogólnie przyjętymi w społeczeństwie i środowisku naukowym zasadami etyki.

Przyjęte procedury mają na celu zapobiec takim naruszeniom rzetelności naukowej, jak:

 • plagiat,
 • autoplagiat,
 • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
 • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie,
 • publikacja utworów bazujących na sfabrykowanych danych.

Obowiązki Wydawcy:

 1. Oficyna Wydawnicza „Humanitas” monitoruje przestrzeganie standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi, a także dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami.
 2. Wydawca przyjmując publikację do druku ocenia w sposób obiektywny jej wartość naukową, oryginalność, rzetelność i przydatność.
 3. Decyzja o akceptacji publikacji podejmowana jest w sposób przejrzysty i bazuje na wieloetapowej ocenie, w tym przede wszystkim na sporządzonych recenzjach. Do oceny publikacji powołuje się recenzenta lub recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji, posiadającego/ych co najmniej tytuł doktora habilitowanego.
 4. Wydawca poddaje każdą publikację weryfikacji w systemie antyplagiatowym.
 5. Wydawnictwo dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i stosuje odpowiednie procedury postępowania.
 6. Wydawca ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeżeli:
 • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
 1. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów, redaktorów, recenzentów i wszelkich osób zaangażowanych w proces wydawniczy.

Obowiązki autorów / redaktorów naukowych:

 1. Autor / redaktor podpisując umowę wydawniczą oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła oraz innych treści mogących naruszać prawa osób trzecich oraz jest wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością, według standardów wydawniczych obowiązujących w Oficynie Wydawniczej „Humanitas” i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów drukiem oraz w formie elektronicznej.
 2. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia procentowego udziału poszczególnych osób w powstanie publikacji naukowej, podania źródła finansowania publikacji, a także poinformowania o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Odpowiedzialność za podanie informacji ponosi autor zgłaszający publikację – działania te mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom określanym jako ghostwritting i guest authorship.
 3. Autor zobowiązany jest do podania rzetelnych informacji na temat źródeł cytowanych fragmentów, czy też zamieszczonych w publikacji ilustracji, rycin, tabel itp.

Obowiązki Recenzentów:

 1. Recenzent dokonuje rzetelnej i obiektywnej oceny przedłożonej mu publikacji. Ocenia jej wartość naukową, oryginalność, rzetelność i przydatność.
 2. Recenzja musi mieć wersję pisemną. Powinna jasno omawiać mocne i słabe strony publikacji, a także szczegółowo wskazywać elementy, które autor powinien zweryfikować, poprawić lub usunąć.
 3. Recenzent oświadcza, że nie występuje konflikt interesów, który mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rzetelność oceny publikacji, tj. osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej publikacji (deklaracja w formularzu recenzji).
 4. Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z procedurą określoną przez COPE.