Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady etyki publikacyjnej

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”  stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki zgodnymi z postanowieniami Committee on Publication Ethics w skrócie COPE (dostępne na stronie: https://publicationethics.org/). Wytyczne te wyjaśniają obowiązki oraz zasady odnoszące się do Autorów, Redaktorów, Recenzentów i Wydawców.

Autor/Redaktor, zgłaszając pracę do wydania w Oficynie Wydawniczej „Humanitas” oświadcza, że jego publikacja jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie oświadcza, że tekst nie był wcześniej przedstawiany i publikowany.

Przyjęte procedury mają na celu zapobiec takim naruszeniom rzetelności naukowej, jak:

  • plagiat,
  • autoplagiat,
  • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
  • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie,
  • publikacja utworów bazujących na sfabrykowanych danych.

Zarówno Autorzy/Redaktorzy publikacji, jak i Recenzenci oświadczają, że w ich relacji nie występuje konflikt interesów, który mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rzetelność oceny publikacji.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia przypadku nierzetelności naukowej uruchamiana zostaje procedura zgodna z algorytmem zawartym w diagramach COPE.