Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Publikacje Open Access

Zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów w klasach I–III – koncepcja i narzędzia

Aleksander Mańka, 2017
ISBN 978-83-65682-70-3

Spis treści>>

Wstęp>>

Pobierz całość>>

Obowiązek rozwijania u uczniów myślenia komputacyjnego spoczywa po części na wszystkich nauczycielach sięgających po narzędzia technologii informacyjno-komunikacyj-nych (TIK). Jednak szczególnie dotyczy on nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dlatego też celem badawczym uczyniono poznanie w tej grupie badawczej poziomu kompetencji cyfro-wych, narzędzi, które wykorzystują nauczyciele w swojej pracy oraz cech i funkcji, które po-winien spełniać wzorcowy model narzędzia okołoinformatycznego, które, w naszym przeko-naniu, będzie służyło kształtowaniu myślenia komputacyjnego u dzieci w wieku wczesnosz-kolnym.
W przedstawionej Czytelnikowi monografii ujęto najważniejsze założenia nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, w tym przede wszystkim elementy dotyczące kształtowania myślenia komputacyjnego u dzieci. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące poziomu wiedzy i diagnozy potrzeb w zakresie kształtowania zdolności algorytmicznego roz-wiązywania problemów u uczniów klas I–III oraz dostępnych w tym zakresie narzędzi dydak-tycznych / okołoinformatycznych.