Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Publikacje Open Access

DISCOURSE ANALYSIS

AS A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF RESEARCH

Gabriela Mikulášková, 2024
ISBN 978-83-68024-08-1 (e-book)
ISBN 978-83-68024-04-3 (wersja drukowana)

Pobierz całość>>

The monograph deals with discourse analysis as a theoretical and methodological framework for psychological research. The aim of the monograph is to justify the place of discourse analysis in psychological research through analyzing theoretical concepts that support its emergence and development, through clarifying its methodology, and through documenting the peculiarities of its usage in selected research tasks. The conceptual framework involves the theoretical approach recognizing two basic ways of forming knowledge and assumptions in social sciences – structural and post-structural thinking; the two require distinct reflection on words, concepts, and meanings.
(...) The monograph has four chapters. The first chapter provides a survey of theoretical sources of discourse analysis. The second chapter defines discourse and depicts discourse analysis as an autonomous method of qualitative research. The third chapter deals with critical discourse analysis (including its aims and structures). The fourth chapter explicates the methodology of discourse analysis while providing an overview of research studies in which discourse analysis was used. The conclusion states the possibilities and limits of using discourse analysis in psychological research.

 Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych
przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II
– Wsparcie monografii naukowych"


 

Czy sędziowie mają intuicję?

Przyczynek do rozważań o sędziowskich mechanizmach decyzyjnych

Aleksandra Partyk, 2023
ISBN 978-83-66165-95-3

Spis treści>>

Od Autorki>>

Pobierz całość>>

W niniejszej monografii podejmę próbę omówienia tematu „intuicji sędziow­skiej”. Publikacja ta, oparta na różnego rodzaju badaniach empirycznych własnych, nie stanowi jednak kompendium w tym przedmiocie. Nie tylko nie pretenduje do wy­czerpania tego złożonego tematu, ale w istocie stanowi jedynie przyczynek do debaty.
Na wstępie konieczna jest pewna uwaga, która być może uchroni Czytelnika od wertowania niniejszej książki w celu odnalezienia w niej argumentów za tym, iż ta­jemnicza intuicja to mechanizm, który pozwala na orzekanie „po uważaniu”, gdy sę­dzia nie zna akt. Tego rodzaju informacji książka ta nie zawiera. Nie piszę w niej rów­nież o intuicji jako mistycznym darze dla wybrańców, choć w przekonaniu niektórych osób intuicja z tym się wiąże. Złożony i wymykający się szablonom koncept intuicji od czasów najdawniejszych skłaniał różnych myślicieli do różnorakiego pojmowania jej natury. Wyjaśniam zatem już na wstępie, iż nie badałam w niniejszej książce intu­icji przez pryzmat poglądów Giovanniego Pico della Mirandoli, „który pełnię pozna­wania intuicyjnego przypisywał tylko… aniołom”
Intuicja sędziowska na tym nie polega. Mam jednak nadzieję, że choć częściowo udało mi się zbliżyć do odpowiedzi na pytanie, czym jest owo nieuchwytne zjawisko, które – według wielu badaczy – bazuje na... doświadczeniu. A tego sędziom najczę­ściej odmówić nie można.
(fragment Słowa od Autorki)

 


 

Zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów w klasach I–III – koncepcja i narzędzia

Aleksander Mańka, 2017
ISBN 978-83-65682-70-3

Spis treści>>

Wstęp>>

Pobierz całość>>

Obowiązek rozwijania u uczniów myślenia komputacyjnego spoczywa po części na wszystkich nauczycielach sięgających po narzędzia technologii informacyjno-komunikacyj-nych (TIK). Jednak szczególnie dotyczy on nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dlatego też celem badawczym uczyniono poznanie w tej grupie badawczej poziomu kompetencji cyfro-wych, narzędzi, które wykorzystują nauczyciele w swojej pracy oraz cech i funkcji, które po-winien spełniać wzorcowy model narzędzia okołoinformatycznego, które, w naszym przeko-naniu, będzie służyło kształtowaniu myślenia komputacyjnego u dzieci w wieku wczesnosz-kolnym.
W przedstawionej Czytelnikowi monografii ujęto najważniejsze założenia nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, w tym przede wszystkim elementy dotyczące kształtowania myślenia komputacyjnego u dzieci. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące poziomu wiedzy i diagnozy potrzeb w zakresie kształtowania zdolności algorytmicznego roz-wiązywania problemów u uczniów klas I–III oraz dostępnych w tym zakresie narzędzi dydak-tycznych / okołoinformatycznych.