Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Procedura recenzji

Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”

Do oceny publikacji powołuje się Recenzenta spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji, posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego, którego/ych profil działalności naukowej związany jest z tematyką publikacji. Wyboru Recenzenta dokonuje Rada Wydawnicza. W wyborze Recenzentów Rada Wydawnicza wspomaga się informacjami zawartymi w bibliograficznych i bibliometrycznych bazach danych, jak również wykorzystuje System Wspomagania Wyboru Recenzentów.

Recenzent jest zobowiązany podpisać deklarację o braku konfliktu interesów, tzn. braku występowania bezpośrednich relacji osobistych (tj. pokrewieństwo czy związek małżeński) i  zawodowych w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rzetelność oceny - oświadczenie zawarte jest w formularzu recenzji.

Recenzja powinna być rzetelna i obiektywna oraz powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania i odrzucania artykułów:

Akceptowane są wyłącznie publikacje oryginalne,  nienaruszające prawa autorskie osób trzecich. Artykuły niespełniające tego wymogu mogą być odrzucone przez Radę Wydawniczą, Redaktora Oficyny lub Redaktora pracy zbiorowej przed skierowaniem publikacji do recenzji. Przy kwalifikowaniu do publikacji brane pod uwagę są następujące kryteria:

  • adekwatność tytułu pracy i streszczenia do treści pracy;
  • oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki;
  • prawidłowość i czytelność układu pracy;
  • zastosowane metody badawcze;
  • prawidłowość stylu i języka pracy;
  • prawidłowość sporządzenia i opisania tabel, wykresów i rysunków;
  • dobór literatury źródłowej i sposób jej cytowania.

Szczegółowej ocenie podlegają poprawność techniczna i wartość merytoryczna publikacji.

Recenzje sporządzane są wg przyjętego schematu na podstawie właściwego formularza:

Informacja o Recenzencie jest informacją jawną i zamieszczana jest na stronie redakcyjnej publikacji.