Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Procedura recenzji

Do oceny publikacji powołuje się Recenzenta spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji, posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego.

Recenzent jest zobowiązany podpisać deklarację o braku konfliktu interesów, tzn. braku występowania bezpośrednich relacji osobistych (tj. pokrewieństwo czy związek małżeński) i  zawodowych w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rzetelność oceny.

Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania i odrzucania artykułów:

Akceptowane są wyłącznie publikacje oryginalne,  nienaruszające prawa autorskie osób trzecich. Artykuły niespełniające tego wymogu mogą być odrzucone przez Redaktora Oficyny lub Reaktora pracy zbiorowej przed skierowaniem artykułu do recenzji. Przy kwalifikowaniu do publikacji brane pod uwagę są następujące kryteria:

  • adekwatność tytułu pracy i streszczenia do treści pracy;
  • oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki;
  • prawidłowość i czytelność układu pracy;
  • zastosowane metody badawcze;
  • prawidłowość stylu i języka pracy;
  • prawidłowość sporządzenia i opisania tabel, wykresów i rysunków;
  • dobór literatury źródłowej i sposób jej cytowania.

Recenzje sporządzane są wg przyjętego schematu na podstawie właściwego formularza:

Informacja o Recenzencie jest informacją jawną i zamieszczana jest na stronie redakcyjnej publikacji.