Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wytyczne edytorskie

Redakcja uprzejmie prosi o dostosowanie się do poniższych zasad redagowania publikacji:

Publikacje należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Należy zachować odstępy 1,5 wiersza interlinii, margines z lewej i prawej strony, a także dolny i górny – 2,5 cm. Tytuły rozdziaów/artykulów pisane czcionką Times New Roman, rozmiar 14, powinno się umieścić pośrodku strony.  Przypisy trzeba umieszczać na dole strony.

Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą (przecinek), nazwa wydawnictwa (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).

Np. J. Penc, Kreowanie sukcesu firmy, PWN, Warszawa 2001, s. 28.

Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać: inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).

Np. D. Kowalski, Kreowanie sukcesu firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7, s. 13.

Powyższe wskazówki dotyczą także podawania źródeł pod rysunkami, schematami i tabelami (lub – Źródło: Opracowanie własne).

W przypadku powtórzenia w przypisie przywołanej już wcześniej publikacji zapisujemy:

J. Penc, Kreowanie sukcesu…, s. 10.

Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię, sporządzoną w kolejności alfabetycznej, która powinna wyglądać następująco: nazwisko autora, inicjał (inicjały) imienia (przecinek), tytuł pozycji napisany kursywą (przecinek), wydawnictwo (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka).

1. Arens M.B., Zarządzanie firmą, PWN, Warszawa 2001.

W przypadku opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie:

2. Kowalski D., Kreowanie sukcesu firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7.

W przypadku artykułów zamieszczonych w wydaniach zbiorowych:

3. Zagnański A., Mikroekonomia,  [w:] A. Głowacki (red.), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.

Artykuły do pracy zbiorowej powinny zawierać abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Przy każdym autorze powinna być podana informacja o afiliacji.