Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Czasopisma naukowe

Wyższa Szkoła Humanitas wydaje czasopisma naukowe o tematyce zbieżnej z profilami działalności naukowo-badawczej poszczególnych Instytutów. Czasopisma te stanowią forum prezentacji wyników badań prowadzonych w uczelni oraz miejsce dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach współczesnej nauki. Łamy czasopism naukowych Wyższej Szkoły Humanitas są otwarte zarówno dla pracowników uczelni, jak i autorów zewnętrznych. Każde czasopismo redagowane jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do czasopism naukowych i przestrzega najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

                        Obecnie WSH wydaje następujące czasopisma naukowe:  „Roczniki Administracji i Prawa”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” i „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.Pedagogika”, które zostały objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i tym samym znalazły się w nowym wykazie czasopism MNiSW z liczbą 20 pkt. Każde czasopismo zamieszcza artykuły naukowe recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących zewnętrzne ośrodki akademickie, posiada także własną radę naukową złożoną z przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych.