Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Czasopisma naukowe

Akademia Humanitas wydaje czasopisma naukowe o tematyce zbieżnej z profilami działalności naukowo-badawczej poszczególnych Instytutów. Czasopisma te stanowią forum prezentacji wyników badań prowadzonych w uczelni oraz miejsce dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach współczesnej nauki. Łamy czasopism naukowych Akademii Humanitas są otwarte zarówno dla pracowników uczelni, jak i autorów zewnętrznych. Każde czasopismo redagowane jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do czasopism naukowych i przestrzega najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

                        Obecnie AH wydaje następujące czasopisma naukowe:  „Roczniki Administracji i Prawa”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” i „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” (do 2021 r. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika"), które zostały objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i tym samym znalazły się w nowym wykazie czasopism MNiSW z liczbą 40 punktów, z wyjątkiem Roczników Administracji i Prawa, które posiadają 70 pkt. Każde czasopismo zamieszcza artykuły naukowe recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących zewnętrzne ośrodki akademickie, posiada także własną radę naukową złożoną z przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych.