Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady zgłaszania publikacji - monografie naukowe

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad zgłaszania publikacji do planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej „Humanitas”, etapów procesu wydawniczego oraz obowiązujących wytycznych edytorskich. Na dole strony znajdują się wzory potrzebnych dokumentów w formacie word z możliwością ich pobrania.

  1. Plan wydawniczy – aby publikacja znalazła się w planie wydawniczym na dany rok, należy najpóźniej do dnia 31 stycznia złożyć w oficynie Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego, zawierający podstawowe informacje nt. planowanej publikacji.
  2. Złożenie publikacji i kwestionariusza autorskiego – publikację w wersji elektronicznej należy przesłać na adres  wydawnictwo@humanitas.edu.pl, natomiast do Wydawnictwa należy dostarczyć wypełniony Kwestionariusz autorski. Jeżeli publikacja jest pracą wieloautorską lub pracą zbiorową pod redakcją, to wraz z kwestionariuszem należy przekazać wypełniony Wykaz autorów i redaktorów, na podstawie którego przygotowane zostaną Umowy autorskie.
  3. System antyplagiatowy - każda złożona publikacja przechodzi weryfikację w systemie antyplagiatowym. Do kolejnych etapów procesu wydawniczego przechodzą wyłącznie publikacje, które przeszły ją pomyślnie. 
  4. Akceptacja Rektora – publikacja wraz z kwestionariuszem zostają przedstawione do akceptacji Rektorowi WSH, który decyduje o dalszej procedurze  skierowanie publikacji do wstępnej recenzji wewnętrznej lub skierowanie publikacji od razu do recenzji właściwej.
  5. Recenzja – do oceny publikacji powołuje się Recenzenta lub Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji, posiadającego/ych co najmniej tytuł doktora habilitowanego.
  6. Poprawki po recenzji – po otrzymaniu pozytywnej recenzji wydawniczej autor/redaktor ustosunkowuje się do ewentualnych uwag Recenzenta i wprowadza ewentualne poprawki. Ostateczną wersję publikacji należy ponownie przesłać w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@humanitas.edu.pl oraz złożyć jeden wydrukowany egzemplarz w Oficynie.
  7. Prace redakcyjne – każda publikacja podlega korekcie językowej oraz redakcji technicznej. Przygotowany zostaje skład publikacji oraz projekt okładki.
  8. Druk – po zaakceptowaniu przez autora/redaktora projektu składu i okładki publikacja zostaje skierowana do druku.


Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego - monografie naukowe (.doc) - pobierz >>
Kwestionariusz autora/redaktora monografii (.doc)- pobierz >>
Wykaz autorów i redaktorów (.doc) - pobierz >>