Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zasady zgłaszania publikacji - monografie naukowe

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad zgłaszania publikacji, etapów procesu wydawniczego oraz obowiązujących wytycznych edytorskich. Na dole strony znajdują się wzory potrzebnych dokumentów w formacie word z możliwością ich pobrania.

  1. Plan wydawniczy – aby publikacja znalazła się w planie wydawniczym na dany rok, należy najpóźniej do dnia 31 stycznia złożyć w oficynie Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego, zawierający podstawowe informacje nt. planowanej publikacji. W uzasadnionych przypadkach publikację można zgłasić w późniejszym terminie.
  2. Złożenie publikacji i kwestionariusza autorskiego – publikację w wersji elektronicznej należy przesłać na adres wydawnictwo@humanitas.edu.pl, natomiast do Wydawnictwa należy dostarczyć wypełniony Kwestionariusz autorski. Jeżeli publikacja jest pracą wieloautorską lub pracą zbiorową pod redakcją, to wraz z kwestionariuszem należy przekazać wypełniony Wykaz autorów i redaktorów, na podstawie którego przygotowane zostaną Umowy autorskie.
  3. System antyplagiatowy - każda złożona publikacja przechodzi weryfikację w systemie antyplagiatowym. Do kolejnych etapów procesu wydawniczego przechodzą wyłącznie publikacje, które przeszły ją pomyślnie. 
  4. Akceptacja Rady Wydawniczej – publikacja wraz z kwestionariuszem zostają przedstawione do akceptacji Radzie Wydawniczej, która decyduje o dalszej procedurze  skierowanie publikacji do recenzji zewnętrznej lub jej odrzucenie.
  5. Recenzja – Radaw Wydawcznia dokonuje wyboru Recenzenta spośród osób posiadających wybitne kompetencje w danej dziedzinie nauki gwarantujące wysoki standard recenzji.
    Do oceny publikacji powołuje się Recenzenta lub Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji, posiadającego/ych co najmniej tytuł doktora habilitowanego.
  6. Poprawki po recenzji – po otrzymaniu pozytywnej recenzji wydawniczej autor/redaktor ustosunkowuje się do ewentualnych uwag Recenzenta i wprowadza konieczne poprawki. Ostateczną wersję publikacji należy ponownie przesłać w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@humanitas.edu.pl oraz złożyć jeden wydrukowany egzemplarz w Oficynie. Po otrzymaniu poprawionej wersji pracy ostateczną decyzję o wydaniu monografii podejmuje Rada Wydawnicza.
  7. Prace redakcyjne – każda publikacja podlega korekcie językowej oraz redakcji technicznej. Przygotowane zostają skład publikacji oraz projekt okładki.
  8. Druk – po zaakceptowaniu przez autora/redaktora projektu składu i okładki publikacja zostaje skierowana do druku.


Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego - monografie naukowe (.doc) - pobierz >>
Kwestionariusz autora/redaktora monografii (.doc)- pobierz >>
Wykaz autorów i redaktorów (.doc) - pobierz >>