Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady zgłaszania publikacji - monografie naukowe

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad zgłaszania publikacji do planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej „Humanitas”, etapów procesu wydawniczego oraz obowiązujących wytycznych edytorskich. Na dole strony znajdują się wzory potrzebnych dokumentów w formacie word z możliwością ich pobrania pobrania.

  1. Plan wydawniczy – aby publikacja znalazła się w planie wydawniczym na dany rok, należy najpóźniej do dnia 31 stycznia złożyć w oficynie Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego, zawierający podstawowe informacje nt. planowanej publikacji.
  2. Kwestionariusz autorski – przed złożeniem publikacji w Oficynie należy dostarczyć wypełniony Kwestionariusz autorski, który zostaje przedstawiony do akceptacji Rektorowi Uczelni.Jeżeli publikacja jest pracą wieloautorską lub pracą zbiorową pod redakcją, to wraz z kwestionariuszem należy przekazać wypełniony Wykaz autorów i redaktorów, na podstawie którego przygotowane zostaną Umowy autorskie.
  3. Złożenie publikacji – po otrzymaniu informacji o akceptacji Rektora Uczelni należy przesłać publikację w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@humanitas.edu.pl.
  4. Recenzja – publikacja zostaje skierowana do recenzji.
  5. Poprawki po recenzji – po otrzymaniu pozytywnej recenzji wydawniczej autor/redaktor ustosunkowuje się do ewentualnych uwag Recenzenta i wprowadza ewentualne poprawki. Ostateczną wersję publikacji należy ponownie przesłać w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@humanitas.edu.pl oraz złożyć jeden wydrukowany egzemplarz w Oficynie.
  6. Prace redakcyjne – każda publikacja podlega korekcie językowej oraz redakcji technicznej. Przygotowany zostaje skład publikacji oraz projekt okładki.
  7. Druk – po zaakceptowaniu przez autora/redaktora projektu składu i okładki publikacja zostaje skierowana do druku.


Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie publikacji do planu wydawniczego - monografie naukowe (.doc) - pobierz >>
Kwestionariusz autora/redaktora monografii (.doc)- pobierz >>
Wykaz autorów i redaktorów (.doc) - pobierz >>