Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Filologia w zakresie Filologii angielskiej

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

 Studia II stopnia

Ogólnoświatowa eksplozja komunikacyjna, której świadectwem jest rozwój i upowszechnienie nowych, nieznanych dotychczas instrumentów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji, a także rozwój komunikowania międzynarodowego i transkulturowego, stała się bezdyskusyjnym faktem. W warunkach globalizacji mamy do czynienia ze światową dominacją języka angielskiego i szybkim rozwojem współpracy międzynarodowej w sferze gospodarki, kultury czy mediów. Wynika z tego rosnąca potrzeba obecności w życiu społecznym specjalistów z zakresu filologii angielskiej, którzy dzięki odpowiedniej wiedzy, właściwie wykształconym umiejętnościom i należycie uformowanym cechom osobowościowym będą mogli odpowiadać na społeczne, kulturowe, ekonomiczne i technologiczne wyzwania globalizacji i komunikacji międzykulturowej. Nie ulega wątpliwości, że w dobie dynamicznego rozwoju współpracy międzynarodowej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, społecznych, politycznych czy kulturowych na rynku pracy niezbędni będą specjaliści znający język angielski, warsztat tłumacza, jak również mechanizmy i uwarunkowania komunikacji społecznej.

Dla kogo:

Filologia angielska to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.

Proponowane studia II stopnia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej są szansą dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe, a dodatkowo zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu translatoryki czy branży turystycznej i hotelarskiej jak również uzupełnić kompetencje w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Filologii angielskiej II stopnia

 • jako nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji;
 • w branży turystycznej: w hotelach, biurach podróży oraz agencjach turystycznych;
 • w urzędach oraz instytucjach kulturalnych;
 •  we wszystkich firmach, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • w biurach tłumaczeń;w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą)
 • jako samodzielna działalność gospodarcza.

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

             Absolwenci Filologii angielskiej II stopnia

  • Korespondencja handlowa
  • Angielski język biznesu
  • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
  • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
  • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
  • Negocjacje w biznesie
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Podstawy prawa gospodarczego
  • Etyka w biznesie międzynarodowym

Specjalności

Na studiach II stopnia:

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Specjalność Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne zarówno pisemne jak i ustne.

Absolwenci specjalności posiadają pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne, dysponują tym samym ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Program studiów uwzględnia wyzwania stawiane absolwentom przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations)

 Przykładowe przedmioty:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.

Opłaty

 


Filologia Angielska studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 530 zł

3-semestralne studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia Angielska II stopnia są przeznaczone dla osób po tym kierunku studiów I stopnia.

Wyjątkiem jest posiadanie certyfikatu:

 • British council IELTS
 • Toefl iBT
 • Toefl BPT
 • Cembridge CAE
 • Cembridge CPE

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Zasady rekrutacji

 • Na I rok studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).
 • Na I rok studiów magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednoliote magisterskie oraz uzyskali pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)