Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Zarządzanie to wielokierunkowe studia obejmujące swoim zakresem wiedzę i kształtujące umiejętności w obrębie ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz pracy menadżera. Student podczas kształcenia dowie się, jak profesjonalnie zarządzać firmą, kierować zespołami pracowniczymi, planować i wdrażać strategie marketingowe. Oferujemy zajęcia prowadzone przez teoretyków i praktyków: menadżerów, ekonomistów, finansistów, psychologów biznesu, prawników. Student w trakcie kształcenia dodatkowo ma możliwość wybranie specjalności, w ramach której poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu ściśle określonej kategorii zarządzania.

Dla kogo:

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Zarządzania znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich typów i branż,
 • w międzynarodowych korporacjach,
 • w administracji publicznej,
 • w charakterze menadżera,
 • w charakterze specjalisty ds. reklamy, marketingu, public relations,
 • w charakterze specjalisty HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w sektorze finansowym,
 • w firmach konsultingowych,
 • w charakterze audytora, doradcy przedsiębiorstw itp.,
 • w charakterze szkoleniowca, trenera,
 • w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie projektem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Negocjacje w biznesie
 • Makroekonomia
 • Logistyka

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Zarządzanie organizacją

„Podstawą współczesnego zarządzania jest zrozumienie przez kadrę kierowniczą
faktu, że tylko te organizacje mogą się rozwijać, które będą znały potrzeby
rynku oraz odpowiednio do nich będą potrafiły dostosować swoje zasoby i pokonać
przy tym swych konkurentów”.

Andrzej Pomykalski
Robert Blażlak
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZARZĄDZANIA
ORGANIZACJAMI POPRZEZ INNOWACJE”

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w odniesieniu do zarządzania nowoczesną organizacją.

Zarządzanie to proces, w skład którego wchodzą zarówno zasoby materialne, jak również zasoby ludzkie. Wyniki badań dotyczących zapotrzebowania na kompetencje absolwentów na rynku pracy oraz luk kompetencyjnych pomiędzy potrzebami rynku pracy  i pracodawcami a ofertą edukacyjną uczelni prowadzonych przez dr Magdalenę Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazują, że dla pracodawców ważne są nie tylko kompetencje zawodowe, ale również kompetencje miękkie, takie jak współpraca, zaangażowanie,  kreatywność, elastyczność, komunikatywność, asertywność, umiejętności negocjacyjne  czy radzenia sobie ze stresem.  

Odpowiadając na potrzeby pracodawców, program studiów na proponowanej specjalności zakłada więc kształtowanie u absolwentów umiejętności związanych z zarządzaniem organizacją tj.: planowania, organizowania, motywowania, realizacji poszczególnych zadań, a także ich kontroli i oceny tych elementów, dodatkowo również kształtowanie kompetencji miękkich.  

Absolwenci specjalności zarządzanie organizacją, posiadać będą rozwinięte kompetencje menadżerskie, co sprawi, że z powodzeniem odnajdą się w roli osoby nadzorującej pracę przedsiębiorstw, krajowych i międzynarodowych korporacji i organizacji pozarządowych.

Przykładowe przedmioty:

 • Współczesne trendy w zarządzaniu
 • Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami
 • Strategiczne determinanty prowadzenia small biznesu
 • Prawne aspekty zarządzania własną firmą
 • Kompetencje menedżerskie
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi
 • Zarządzanie marketingowe w dobie nowoczesnych technologii

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje studentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Student dowie się także na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalność kształci przyszłych ekspertów zarządzania zasobami ludzkim (HRM).
 • Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla umożliwiających pracę w działach personalnych organizacji.
 • Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w działach służb pracowniczych organizacji, w instytucjach pośrednictwa pracy.
 • Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, analityk pracy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, pracownik działu kadr.
 • Absolwenci zostają przygotowani do świadczenia usług biznesowych związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w firmach consultingu personalnego.
 • Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek. 

Na studiach II stopnia:

Reklama i kreowanie wizerunku firmy

Specjalność Reklama i kreowanie wizerunku firmy pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu reklamy i kreowania wizerunku firmy, a także rozwija umiejętności przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej na stanowiskach menedżerskich m.in. w działach marketingu, komunikacji wewnętrznej oraz w działach promocji i reklamy. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności kreowania wizerunku firm i osób, tworzenia strategii PR, kreowania nazw produktów i konstruowania reklamy oraz ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi. 

Przedstawiana na specjalności wiedza jest poparta licznymi przykładami i studiami przypadków. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu,
 • firmach eventowych,
 • działach komunikacji wewnętrznej,
 • przedstawicielstwie handlowym,
 • firmach public relations,
 • domach mediowych.

Mogą również podjąć zatrudnienie na stanowiskach doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością daje podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich związanych z BHP, logistyką i zarządzaniem jakością oraz przygotowuje absolwentów do uzyskania statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP, zgodnie z europejskimi standardami. Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia na kierunku BHP, którzy chcą kontynuować edukację na poziomie magisterskim oraz zdobyć poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwych warunków pracy, zarządzania środowiskiem zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, ergonomii, prawa pracy, ekonomiki i psychologii pracy, itp.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów BHP wyższego, średniego i niższego szczebla,
 • kierowników i pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • pracowników organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ZUS),
 • specjalistów ds. systemów bezpieczeństwa,
 • menedżerów jakości.

Zarządzanie placówkami radiologii

Specjalność adresowana jest w pierwszej kolejności do absolwentów studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia i uzyskaniem tytułu magistra. Specjalność pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia, specjalizującymi się w procedurach radiologicznych. Absolwent specjalności będzie przygotowany do kierowania pracą średniego i niższego personelu placówki radiologii (w tym zespołu techników elektroradiologii), organizowania działalności takiej placówki (bądź komórki  organizacyjnej podmiotu leczniczego wykonującej procedury radiologiczne), jak również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem branży elektroradiologicznej. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w tym wiedzę na temat formułowania i realizacji strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, tworzenia systemów zarządzania jakością w placówkach radiologii, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu techników elektroradiologii), uwarunkowań pracy menedżerskiej, bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wykonującej procedury radiologiczne (w tym ochrony radiologicznej), form i metod zatrudniania,  zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia czy prawnych aspektów działalności medycznej.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

 • na stanowisku kierownika zespołu techników elektroradiologii w podmiotach leczniczych (pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia)
 • na stanowiskach menedżerskich w placówkach ochrony zdrowia
 • w administracji placówek ochrony zdrowia
 • w firmach medycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej na rynku medycznym.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie projektem
 • BHP w placówce radiologii
 • Kierowanie zespołem techników elektroradiologii
 • Zarządzanie jakością w radiologii
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania w ochronie zdrowia
 • Logistyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie z zaawansowanymi modelami, narzędziami i technikami wykorzystywanymi w procesach coachingowych. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji, coachingu oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • Mogą z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera działu kadrowo-płacowego,  menedżera działu szkoleń, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Absolwenci będą mogli też mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanitas:

 • nabywa wiedzę i kompetencje zgodne ze standardami kształcenia i jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • skutecznie dokonuje oceny efektywności przedsięwzięć;
 • potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem;
 • umie skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać;
 • jest wyposażony w dodatkowe umiejętności i wiedzę, zgodne z programem specjalności wybieranej w trakcie studiów na poziomie I lub II stopnia.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Zarządzanie w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku zarządzanie przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, agencjami konsultingowymi, firmami marketingowymi itp.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci zarządzania w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati i prof. Jerzy Buzek.
 • Kierunek sprofilowany pod kątem potrzeb rynku pracy!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku zarządzanie prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menadżerowie, logistycy, prawnicy, psychologowie biznesu.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Interdyscyplinarność studiów! Ukończenie kształcenia na kierunku Zarządzanie pozwala na znalezienie pracy zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, bankach, jak i organizacjach administracji publicznej, rządowej lub instytucjach otoczenia biznesu.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Zarządzanie studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 300 zł


Zarządzanie studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 378

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Warunki rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.