Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

PEU - Potwierdzenie efektów uczenia się

Akademia Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Kierunki objęte procedurą PEU

 • Administracja (I i II stopnia)
 • Prawo (studia jednolite magisterskie)
 • Zarządzanie (I i II stopnia)
 • Psychologia  (jednolite magisterskie)
 • Elektroradiologia (I,II stopnia)

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów II stopnia;
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Zaliczenie wybranych modułów na podstawie doświadczenia zawodowego umożliwia zdobycie tytułu licencjata lub magistra w czasie krótszym niż przewiduje program studiów lub w mniej intensywnym trybie – pozwala to łączyć studia z dynamiczną karierą zawodową.

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się powinna złożyć w dziekanacie:

 1. wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem.
 1. dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie.
 2. po analizie złożonych dokumentów, przewodniczący właściwej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się zarządza przeprowadzenie sprawdzianu weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje objęte opisem efektów kształcenia dla modułów, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca.
 3. sprawdzian, o którym mowa, przeprowadza właściwa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Kształcenia.
 4. sprawdzian może mieć charakter ustny (rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin) lub pisemny (egzamin).

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia efektów uczenia się:

 • świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające odbycie stażu, udział w wolontariacie, prowadzenie działalności gospodarczej lub inne dokumenty
 • dokumenty poświadczające wykształcenie
 • formularz samooceny efektów uczenia się, w którym zostały wskazane  moduły do zaliczenia
 • dokumenty poświadczające samoocenę:wszelkie dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, np.: dyplom ukończenia kursu/szkolenia, certyfikaty, załącznik do umowy o pracę z zakresem obowiązków, listy rekomendacyjne
 • umowę o PEU
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Szczegółowe informacje i uregulowania:

I. Regulamin potwierdzania efektów uczenia PEU
II. Umowa o warunkach odpłatności za przeprowadzenie PEU
III. Regulamin opłat PEU
IV. Wniosek PEU
V. Formularze samooceny