Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

BHP

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek studiów BHP jest ściśle związany z rynkiem pracy. Makroregion śląsko-zagłębiowski, mimo likwidacji wielu kopalń i hut, jest wciąż regionem przemysłowym, usługowym i naukowym. Stały rozwój gospdarczy regionu, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP. Tytuł inżyniera BHP jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy w Polsce oraz na zachodzie Europy.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia dla osób pragnących zdobyć atrakcyjny na rynku tytuł inżyniera. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi, dbać o bezpieczeństwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP. BHP będzie odpowiednim wyborem dla osób, które interesują się zagadnieniami ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, czy monitorowaniem i kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci BHP, jako wysokiej klasy specjaliści z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych, mają szansę na znalezienie zatrudnienia:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Fizyka techniczna
 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Prawna ochrona pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Toksykologia
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Specjalności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach

Specjalność dla osób, które w szczególnym stopniu zainteresowane są podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w sektorach przemysłu i usług. Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Unii Europejskiej na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którym zależy nie tylko na wzroście wydajności i rozwoju przemysłu jak i szeroko pojętego rynku usług, ale przede wszystkim stworzeniu bezpiecznych i jak najmniej szkodliwych dla zdrowia pracowników warunków do wykonywania zawodowych obowiązków. Powyższa specjalność przygotowuje do pracy w charakterze eksperta do spraw tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Jej absolwenci wykorzystują najnowsze osiągnięcia myśli inżynierskiej oraz ergonomii i higieny pracy. Ponadto nabywają umiejętności samodzielnego i profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przemyśle i usługach.

 Studia uprawniają do wykonywania zawodu w:

 • zakładach przemysłowych,
 • handlu, gastronomii i rzemiośle,
 • transporcie i innych usługach,
 • instytutach naukowo – badawczych zajmujących się podnoszeniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • placówkach zajmujących się nadzorowaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (np.: PIP, Sanepid).

Bezpieczeństwo i higiena pracy systemów pożarowych - specjalność dofinansowana z UE

Oferta skierowana jest do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy.

Zgodnie z przepisami prawa, za ochronę p.poż, w tym określanie ilości sprzętu ppoż, nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej, tworzenie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, konsultowanie zmian w warunkach pożarowych budynku, w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Powoduje to konieczność zatrudnienia specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym zakresie.

W myśl aktualizacji kodeksu pracy w roku 2010 w każdej firmie wymagane jest wyznaczenie pracowników, odpowiedzialnych za pierwszą pomoc oraz ewakuację pożarową, posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, teorii rozwoju pożaru, działania systemów sygnalizacji pożaru, warunków ewakuacji, współdziałania ze strażą pożarną, udzielania pierwszej pomocy oraz  znajomości psychologicznych reakcji na stres.

Posiadanie wyższego wykształcenia technicznego jest dodatkowo punktowane przy ubieganiu się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej. 

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo pożarowe zakładu
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Nowe technologie w zabezpieczeniu PPOŻ obiektów i ludzi/plany ewakuacyjne
 • Projektowanie systemów PPOŻ
 • Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej
 • Toksykologia

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia inżynierskich BHP w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, bezpiecznego transportu, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług;
 • będzie wyposażony w wiedzę i kompetencje przydatne w szkołach, hutach, kopalniach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach;
 • będzie posiadał umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz bezpieczeństwa, ekologii i ergonomii pracy;
 • uzyska wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy;
 • będzie spełniał wymagania stawiane przed doradcami i administratorami BHP na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa; - będzie posiadał przygotowanie do realizacji procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także będzie mógł stać się ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Atuty kierunku

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku BHP przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Przepisy Kodeksu pracy nakazują zatrudnienie specjalisty ds. BHP w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. Specjaliści z zakresu BHP są więc poszukiwani przez pracodawców i mają szansę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.
 • Program studiów o specjalistycznym, sprofilowanym charakterze!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku BHP prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, inżynierowie, menadżerowie, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom o współpracy z firmami, zakładami produkcyjnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Na kierunku BHP proponujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie e-learningu.

Opłaty

 


Bezpieczeństwo i higiena pracy
studia I stopnia inżynierskie

tryb niestacjonarny
Czesne już od 230 zł
 tryb stacjonarny
  Czesne już od 300 zł

Inżynier w 2,5 roku

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy w 2,5 roku. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3,5 roku. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2,5 roku , obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.


Porównanie


Ścieżka
3,5-letnia


Ścieżka 2,5-letnia  realizowana
w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów

identyczny

identyczny

Efekty kształcenia

identyczne

identyczne

Ilość zjazdów w miesiącu

2

3

Całkowita kwota czesnego

14 320 zł

14 300 zł

Warunki rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.


5.Na miejscu otrzymasz

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl