Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Bezpieczeństwo narodowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Humanitas daje możliwość uzyskania wykształcenia wyższego, przygotowującego równocześnie do pracy w sektorze bezpieczeństwa państwa, służbach mundurowych, administracji państwowej, instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Stanowi znakomitą propozycję zwłaszcza dla osób już pracujących w zawodzie, lecz chcących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na awans.

Uwaga! Pracownicy służb mundurowych podejmujący studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w AH mogą liczyć na dodatkowe atrakcyjne bonifikaty.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo narodowe to studia dla osób, które marzą o karierze w służbach mundurowych – policji, wojsku, służbie celnej czy straży pożarnej. Znakomity kierunek dla miłośników adrenaliny i przygody, osób ceniących sobie aktywną pracę i lubiących trudne wyzwania.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego znajdą zatrudnienie:

 • w policji,
 • w straży pożarnej,
 • w wojsku,
 • w służbie celnej,
 • w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • w charakterze specjalisty ds. zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego,
 • w sektorze edukacji dla bezpieczeństwa,
 • w zawodzie detektywa (po uzyskaniu stosownej licencji).

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Negocjacje i sztuka kompromisu
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Specjalności

Na studiach I stopnia:

 

Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

Cel studiów

Celem kształcenia  na proponowanej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu różnych rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni, tak w odniesieniu do zasobów informatycznych, jak i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo takich systemów, sposobów i metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, a wreszcie planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Adresaci specjalności

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii IT.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie posiada wiedzę na temat:

 • systemu bezpieczeństwa informatycznego Polski, w tym różnic dotyczących podmiotów sektora państwowego, samorządowego i gospodarczego,
 • przestępczości komputerowej i patologii w cyberprzestrzeni,
 • rozwiązań na poziomie unijnym, wpływających na rozwiązania krajowe

potrafi:

 • zarządzać systemem ochrony bezpieczeństwa i systemami informatycznymi w korporacjach, bankach, przemyśle, biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w jednostkach administracji,
 • wykorzystać narzędzia IT w działaniach w ramach zarządzania kryzysowego.

ma świadomość:

 • tempa rozwoju systemów teleinformatycznych i perspektywy rozwoju  IT,
 • konieczności ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski,
 • Formy przestępczości komputerowej i patologie w cyberprzestrzeni,
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i systemami informatycznymi,
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Informatyka śledcza,
 • Gry strategiczne.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu cyberbezpieczeństwa i systemów informatycznych w bezpieczeństwie umożliwi naszym absolwentom zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych,
 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania, na stanowiskach związanych z  bezpieczeństwem informacji,  zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego,
 • w zespołach ds. reagowania kryzysowego,
 • jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.       

Zwalczanie terroryzmu

Cel studiów

Złożona sytuacja międzynarodowa a także wewnętrzna państw, związana z coraz większymi zagrożeniami o charakterze terrorystycznym, spowodowała konieczność przygotowania specjalistów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom tego typu.

Celem kształcenia powyższej specjalności na kierunku Bezpieczeństwo jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy i świadomości różnorodności zagrożeń terrorystycznych oraz posiadania wysoce wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, zdolnych do przewidywania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym. Ukończenie studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego umożliwi naszym absolwentom zatrudnienie w służbach, formacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne. 

Adresaci specjalności

Program studiów skierowany jest do osób interesujących się problematyką antyterrorystyczną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo antyterrorystyczne posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony przed atakami terrorystycznymi, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • specyfiki zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym,
 • specyfiki działań kontrterrorystycznych,

potrafi:

 • rozpoznawać, oceniać i zapobiegać zagrożeniom terrorystycznym,
 • komunikować się sposób efektywny w sytuacjach zagrożenia, dobierać odpowiednie do sytuacji, strategie negocjacyjne,
 • udzielać pierwszej pomocy,

jest gotowy do:

 • podejmowania działań zawodowych w oparciu o zasady etyki i współżycia społecznego,
 • ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System bezpieczeństwa narodowego,
 • Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym,
 • Organizacja i kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne,
 • Ochrona osób i mienia w kontekście ataków terrorystycznych,
 • Środki przymusu bezpośredniego,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Kryminalistyka,
 • Kryminologia,
 • Formy i odmiany terroryzmy, w tym cyberterroryzm.

Perspektywy zawodowe                                                               

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu Bezpieczeństwa antyterrorystycznego umożliwi absolwentom zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych, formacjach mundurowych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem.

Funkcjonariusz służb mundurowych

Cel studiów

Celem kształcenia na specjalności Funkcjonariusz służb mundurowych jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, a także kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w służbach policyjnych i specjalnych. 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, chcących pracować na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w strukturach służb policyjnych, specjalnych oraz strażach gminnych (miejskich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

 • prawnych aspektów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
 • praw i obowiązków funkcjonariusza służb policyjnych,
 • podstaw działania i kompetencji służb specjalnych,
 • praw i obowiązków strażnika gminnego (miejskiego).
 • warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego,

potrafi:

 • wykorzystać, odpowiednie do sytuacji, metody pracy,
 • efektywnie komunikować się w sytuacjach kryzysowych,
 • pracować w zespole,
 • prowadzić rozpoznanie i zapobiegać przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym,

jest gotowy do:

 • podejmowania działań indywidualnych i zespołowych na rzecz zapewnia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie bezpieczeństwa,
 • udziału w debatach i dyskusjach społecznych na temat bezpieczeństwa,
 • respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Warsztat pracy funkcjonariusza służb mundurowych,
 • Uprawnienia funkcjonariuszy,
 • Podstawy ruchu drogowego w służbach publicznych,
 • Środki przymusu bezpośredniego,
 • System ochrony p-pożarowej w Polsce,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Kryminalistyka,
 • Prawo karne i prawo wykroczeń,
 • Prawo karne procesowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów licencjackich na specjalności Funkcjonariusz służb mundurowych umożliwi absolwentom zatrudnienie w:

 • podmiotach instytucjonalnych bezpieczeństwa publicznego resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa)
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pozostałych służbach specjalnych,
 • instytucjach pozarządowych, jak np. w straży miejskiej, agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich itd.,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną. 

Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Cel studiów

Celem specjalności jest przygotowanie do działań w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa, głównie w na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzenia czynności techniczno-kryminalistycznych podczas oględzin miejsca zdarzenia, oględzin osób i rzeczy. Ponadto specjalność dedykowana jest osobom, które pracują lub chcą pracować wśród osób ze środowisk patologicznych i trudnych, w której to pracy istotne jest posiadanie wiedzy o mechanizmach kryminologicznych zachowań osób i uwarunkowaniach z tym związanych.

Adresaci specjalności

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa skierowana jest do osób, które interesują się problematyką zwalczania przestępczości, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mają zamiar w przyszłości zajmować się zawodowo tą problematyką. Ponadto jest ona kierowana do osób zajmujących się problematyką patologii i uzaneżnień.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa, zna na poziomie zaawansowanym:

 • zasady, metody oraz środki techniczne służące wykrywaniu przestępstw i ich sprawców,
 • problematykę ofiar przestępstw i czynniki tworzące podatności na stanie się ofiarą przestępstwa,
 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • tradycyjne i nowoczesne formy przestępstw,
 • problematykę działania w środowiskach zagrożonych kryminalizacją.

potrafi:

 • zbierać dowody i dokonać ich analizy, mającej na celu wykrycie braku lub istnienie związku między osobami a zdarzeniami,
 • wykonywać podstawowe czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,
 • prowadzić dokumentację czynności kryminalistycznych,
 • wybrać odpowiednie metody prowadzenia przesłuchań i rozpytań,
 • stosować metody pomocy osobom ze środowisk patologicznych i w trudnych sytuacjach życiowych.

jest gotowy do:

 • pracy indywidualnej i pracy w zespole,
 • do współpracy z innymi specjalistami w celu rozwiązywania złożonych problemów, związanych z zapobieganiem przestępczości,
 • do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych form przestępczości
 • pracy w oparciu o znajomość mechanizmów kryminologicznych, wpływających na działania człowieka. 

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • gry strategiczne
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Strategie zapobiegania przestępczości,
 • Kryminologia i nauki pokrewne,
 • Problematyka metod popełniania przestępstw,
 • Ślady kryminalistyczne i ich zabezpieczanie,
 • Czynności na miejscu zdarzenia,
 • Badania kryminalistyczne,
 • Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień,
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy jako:

 • funkcjonariusz służby kryminalnej różnych formacji mundurowych,
 • funkcjonariusz Straży Więziennej,
 • pracownik ośrodków pomocy społecznej, placówek wychowawczych i podobnych.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Cel studiów

Celem specjalności jest przygotowanie do działań w szeroko rozumianym zarządzaniu sektorem bezpieczeństwa, głównie w na potrzeby jednostek samorządowych, instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych, w szybko zmieniającym się świecie. Jednym z podstawowych problemów staje się bowiem bezpieczeństwo działania w każdym jego aspekcie: fizycznym, technicznym, sieci internetowych, itp. Błędy i słabe przygotowanie może bowiem prowadzić do strat: ludzkich, finansowych, wizerunkowych, czy nawet samej możliwości realizacji zadań i zamierzeń.

 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, pracujących lub chcących pracować na rzecz bezpieczeństwa, z poziomu wykonawczego i zarządzającego. Przede wszystkim chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, instytucje obsługujące lub działające w obszarze infrastruktury krytycznej, podmioty zajmujące się współpracą lub odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podmiotom, które zlecają takie zadania. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem, zna na poziomie zaawansowanym:

 • zasady, metody oraz środki techniczne służące wykrywaniu zagrożeń i ich ograniczania,
 • wymagania prawne i praktyczne związane z zarządzaniem kwestiami bezpieczeństwa w podmiotach, instytucjach lub formacjach,
 • zasady budowania systemów ochrony bezpieczeństwa informacji,
 • problematykę działania formacji wsparcia: ochotniczych straży pożarnych i Obrony Cywilnej,
 • problematykę działania państwa i podmiotów państwowych, samorządowych i gospodarczych, w stanach nadzwyczajnych.

potrafi:

 • budować system optymalnego funkcjonowania wewnątrz i na zewnątrz instytucji, w której pracuje, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa,
 • prowadzić dokumentację podejmowanych czynności,
 • wybrać odpowiednie metody zabezpieczeń fizycznych, technicznych i sieciowych,
 • dostosować się do wymagań działania w sytuacjach kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych.

jest gotowy do:

 • pracy indywidualnej i pracy w zespole,
 • do współpracy z innymi specjalistami w celu rozwiązywania złożonych problemów, związanych z zapobieganiem przestępczości,
 • do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. 

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • gry strategiczne
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System zarządzania bezpieczeństwem,
 • Budowa systemów ochrony bezpieczeństwa informacji,
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze w służbach policyjnych,
 • Zadania pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw,
 • Wybrane zagadnienia psychologii wyjaśnień i zachowań osób,
 • Dokumentacja w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • Infrastruktura krytyczna.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy jako:

 • specjalista i zarządzający pionem bezpieczeństwa w JST,
 • specjalista i zarządzający zagadnieniami bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
 • pracownik instytucji realizujących zadania w ramach infrastruktury krytycznej,
 • funkcjonariusz służb mundurowych (policyjnych i specjalnych),
 • funkcjonariusz na stanowiskach kierowniczych w straży gminnej (miejskiej),
 • funkcjonariusz na stanowiskach kierowniczych w formacjach ochrony osób i mienia.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Humanitas:

 • jest wyposażony zarówno w ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i w umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych;
 • wykazuje się w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu: nauk o bezpieczeństwie,  współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa;
 • dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • jest przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej oraz kierowania zespołami ludzkimi;
 • posiada w pełni usystematyzowaną wiedzę na gruncie fundamentalnych podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także dodatkowe (praktyczne) umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.

Atuty kierunku

 • Umowa z Komendą Główną Policji! Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe spełnia wskazane przez KGP wymogi w zakresie przygotowania kandydatów do służby w Policji. Kandydaci mogą odbyć skrócone szkolenie podstawowe w Policji jak również uzyskać dodatkowe punkty w procesie doboru kandydatów do Policji.
 • Program studiów przygotowany został we współpracy z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, Administracji Celno-Skarbowej, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, kancelariami prawnymi.
 • Duży nacisk na praktykę! Zajęcia prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów: nadinsp. dr Tomasz Miłkowski - Szef Biura Ochrony Rządu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – autorka 8 monografii poświęconych funkcjonowaniu Policji, Złoty Medal za Zasługi dla Policji, prowadzi projekty badawcze z Policją, insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mł. insp. Wacław Kubies - zastępca dowódcy oddziału prewencji Policji w Katowicach, płk. mgr inż. Sławomir Krzemiński – były Szef Wydziału Biura Ochrony Rządu.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co daje im możliwość awansu i rozwoju kariery w instytucjach mundurowych oraz innych instytucjach, w których praca powiązana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Zajęcia dodatkowe w ramach Centrum Kształcenia Służb Mundurowych! Centrum organizuje wyjazdy na obozy szkoleniowe w ramach praktyk studenckich, organizuje szkolenia militarne dla młodzieży akademickiej, organizuje zajęcia w ramach kół zainteresowań takich jak kryminalistyka, strzelectwo, samoobrona, czarna taktyka, terenoznawstwo i inne.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, jednostkami służb mundurowych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość ukończenia studiów podyplomowych równolegle z wybranym kierunkiem studiów i powiązanych zakresem obejmującym bezpieczeństwo narodowe.
 •  Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Możliwość udziału studentów w konferencjach i sympozjach naukowych a także spotkaniach autorskich, wykładach monograficznych.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów! Studenci mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia instruktorskie w ramach współpracy z partnerami oferującymi szkolenia i kursy specjalistyczne.
 • Uczelnia daje studentom możliwość uczestniczenia w wyjazdach promujących Akademię Humanitas na organizowanych przez podmioty zewnętrzne imprezach takich jak: Śląski Air Show, Święto Policji, Święto Wojska Polskiego, Festyn IPA, pikniki i festyny mundurowe organizowane przez inne instytucje.

Podpisane porozumienia o współpracy:

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
 2. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach,
 3. Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Katowicach,
 4. Śląska Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
 5. Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN,
 6. Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu,
 7. Komenda  Miejska Policji w Sosnowcu,
 8. Aeroklub Śląski w Katowicach,
 9. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
 10. Grupa SOS sp. z o.o. /służby ochrony osób obiektów i mienia/,
 11. Szkoły, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, m.in. w Lublińcu i Łazach, Sosnowcu.

Uczelnia ma szeroko rozwinięte kontakty z:

 1. Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
 2. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 3. Komendami Miejskimi i Powiatowymi z Będzina, Sosnowca, Katowic, Jaworzna, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa,
 4. Szkołą Policji w Katowicach,
 5. Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach,
 6. Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego w Katowicach,
 7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne znajduje się w sali 309 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami (48 miejsc),
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

W laboratorium częściowo zostały wyeksponowane specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W trakcie ćwiczeń przeprowadzanych przez doświadczonych techników policyjnych - wykorzystujących 105 różnych rodzajów sprzętów i materiałów zgromadzonych w dwóch kompletnie wyposażonych walizkach kryminalistycznych - studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia procesu ujawniania i zabezpieczania różnego rodzaju śladów pozostawianych na miejscu przestępstwa. Mają również okazję samodzielnie oznaczyć takie miejsce oraz pozostawione w nim ślady.


Wśród zapewnionych przez Uczelnię profesjonalnych sprzętów stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego znalazły się m. in.:

 • poduszki daktyloskopijne,
 • folie pozytywowe i żelowe,
 • lusterka inspekcyjne,
 • proszki daktyloskopijne i magnetyczne,
 • wałki do rozprowadzania tuszu daktyloskopijnego,
 • różnego rozmiaru pędzle wykonane z włosia wiewiórki, bobra, puchu marabuta

oraz wiele innych przyrządów i materiałów pozwalających na profesjonalne zdjęcie i zabezpieczenie śladów przestępstwa.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Opłaty

 

 

Działania AH w obszarze BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczone dla pracowników służb mundurowych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie, a także dla absolwentów szkół średnich, którzy marzą o karierze w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służbach mundurowych. oferuje m. in. studia licencjackie i magisterskie na 3 kierunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Centrum, w tym z relacjami z obozów i szkoleń organizowanych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia podyplomowe

Celem organizowanych przez WSH studiów podyplomowych wpisujących się w obszar bezpieczeństwa narodowego jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi i ofertą finansową kierunków:

Konferencje i sympozja

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu sympozjów i konferencji naukowych związanych tematycznie z szeroko pojętą definicją bezpieczeństwa. Pracownicy naukowi Instytutu często zapraszani są również do udziału w roli ekspertów w krajowej rangi konferencjach organizowanych przez organy stojące na straży bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Rajd Dekielka

Począwszy od roku 2017, Wyższa Szkoła Humanitas współorganizuje rajdy turystyczne dla uczniów klas mundurowych szkół średnich z terytorium Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami rajdów są WKU w Będzinie oraz Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy rajd odbył się w październiku 2014 roku. Z informacjami o rajdach zrealizowanych od roku 2017 możecie się Państwo zapoznać na poświęconej im podstronie.

Partnerstwa i udział w wydarzeniach organizowanych przez służby mundurowe - partnerów WSH

Przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH zawierają partnerstwa oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez podmioty zewnętrzne bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi. Są to Święta Policji, Święta Wojska Polskiego, różnego rodzaju festyny i pikniki mundurowe. Do udziału w wielu z tych wydarzeń Uczelnia zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową historią.

Legia Akademicka

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Akademii Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukuj go z systemu rekrutacyjnego)
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Akademia Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)