Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Elektroradiologia

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ   FORMULARZ KONTAKTOWY

 

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. 

Studia II stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Umożliwiamy zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku!

AkredytacjaPKAzostała przyzna naokres 6 lat.

W dniu 7 września 2023 roku PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnejnapodstawie przeprowadzonej oceny programowej pozytywnie oceniłostudia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Elektroradiologia  prowadzonych w Akademii Humanitas. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunkuElektroradiologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oprofilu praktycznym”. 

 

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 Elektroradiologia I stopnia

 • Anatomia radiologiczna
 • Analiza i przetwarzanie obrazów
 • Rentgenodiagnostyka
 • Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii
 • Rentgenografia
 • Podstawy radiologii zabiegowej
 • Radiografia cyfrowa
 • Aparatura elektromedyczna
 • Neuroradiologia
 • Radioterapia
 • Diagnostyka elektromedyczna 
 • Kliniczne aspekty radioterapii
 • Wskazania do badań obrazowych
 • Obrazowanie MR 
 • Biosygnały: wykorzystanie sygnałów bioelektrycznych
 • Podstawy fizyczne MR
 • Ochrona radiologiczna
 • Nanotechnologie w diagnostyce obrazowej
 • Obrazowanie optyczne i lasery w medycynie

 

 Elektroradiologia II stopnia                

 • Elektrokardiografia 
 • Neurodiagnostyka
 • Anatomia obrazowa 
 • Radiologia zabiegowa i techniki radiologii interwencyjnej
 • Wybrane problemy fizyki współczesnej
 • Radiologia stomatologiczna
 • Interpretacja wyników badań obrazowych
 • Naukowe podstawy współczesnej medycyny
 • Diagnostyka elektromedyczna – czytanie wyników badań oraz specyfika badań pediatrycznych
 • Fizyka atomowa i molekularna
 • Magnetyzm w medycynie
 • Medycyna nuklearna 
 • Techniki hybrydowe w diagnostyce onkologicznej
 • Rezonans magnetyczny - repetytorium
 • Diagnostyka obrazowa w ortopedii
 • Diagnostyka obrazowa w onkologii

 

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Akademii Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia w Akademii Humanitas:

 • jest przygotowany do planowania i wykonywania badań w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii, ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii i radiologii zabiegowej;
 • posiada kompetencje, aby sprawować nadzór merytoryczny nad technikami
  i licencjatami elektroradiologii;
 • pełni rolę asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej;
 • nadzoruje stan urządzeń używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfiguruje specyfikacje techniczne sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Absolwent specjalności diagnostyka obrazowa:

 • ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozpoznawanie struktur patologicznych na obrazach diagnostycznych;
 • posiada uporządkowaną wiedzę niezbędną do czytania, analizy i interpretacji wyników badań obrazowych;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych organizacji
  i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i rezonansu magnetycznego;
 • posiada poszerzoną wiedzę w zakresie organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, środków i zasad ochrony radiologicznej, limitów dawek oraz poziomów referencyjnych, jak i dozymetrii promieniowania. Zna i interpretuje przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Absolwenci specjalności radioterapia:

 • zna podstawowe zagadnienia związane z radioterapią nowotworów: rodzaje radioterapii, zasady jej planowania i podawania, mechanizm działania promieniowania jonizującego na tkanki oraz wczesne i późne powikłania popromienne. Podano zna także zasady kojarzenia radioterapii z chemioterapią, hormonoterapią i leczeniem chirurgicznym;
 • potrafi zaplanować leczenie w radioterapii i brachyterapii;
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw onkologii i rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie. Ma również wiedzę z zakresu genetycznych
  i molekularnych podstaw karcinogenezy;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych organizacji
  i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w radiologii zabiegowej, radioterapii.

Atuty kierunku

 

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!
 • Jesteśmy członkiem prestiżowego The European Federation of Radiographer Societies
 • Nowoczesna pracowania elektroradiologiczna wyposażona m.in. w aparat rentgenowski z kolumną na szynie jezdnej.
 • Bogate portfolio partnerów z dziedziny ochrony zdrowi.

Opłaty

 

 

Partnerzy

 

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia wymagane jest przede wszystkim świadectwo dojrzałości. Kandydaci na studia na kierunku elektroradiologia będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym (odrębnie dla stacjonarnej
i niestacjonarnej formy studiów) po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Limit miejsc w przypadku formy stacjonarnej wynosi 120 miejsc a niestacjonarnej: 90.

Akademia Humanitas oczekuje od kandydatów kompetencji cyfrowych na podstawowym poziomie uzyskanym w toku kształcenia ustawicznego, zgodnych ze standardem DIGCOMP określonym w Polsce. Kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku.

Zalicza się do nich następujące umiejętności:

 • przetwarzanie informacji (wyszukiwanie, ocena, przechowywanie),
 • komunikacja (wchodzenie w cyfrowe interakcje, dzielenie się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),
 • tworzenie cyfrowej informacji, w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich,
 • zachowanie bezpieczeństwa (ochrona cyfrowych urządzeń, ochrona danych cyfrowych, ochrona własnej tożsamości, ochrona zdrowia i środowiska),
 • rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów technicznych, identyfikowanie sytuacji, w których technologia może pomóc, bycie kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowanie luk w zakresie kompetencji).

Powyższe kompetencje cyfrowe pokrywają się z pięcioma obszarami kompetencji ramy DIGCOMP v1.0 – Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów w ramach funkcjonującego laboratorium ECDL przy Akademii Humanitas.

Certyfikacja umiejętności komputerowych posiada charakter powszechny i jest zgodny
z europejskim standardem. Dzięki wdrożeniu powyższego standardu studenci Akademii Humanitas mają możliwość w ramach odbytych zajęć z ITC przystąpić do ścieżki certyfikacji ECDL. Warunkiem koniecznym jest również, aby sprawdzanie e-umiejętności odbywało się niezależnie od producentów sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Wdrożona certyfikacja umiejętności komputerowych jest niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i jednolita we wszystkich krajach, w których jest dostępna. ECDL spełnia wszystkie powyższe wymogi. Certyfikat ECDL jest na bieżąco aktualizowany, uwzględniając zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Akademia Humanitas posiada synchroniczne (ClickMeeting) i asynchroniczne (LMS Moodle) systemy do zdalnego nauczania, które wymagają do swojego działania tylko przeglądarki internetowej, w związku z czym wymagania sprzętowe dla kandydatów są minimalne. Wystarczy urządzenie wyposażone w przeglądarkę, może to być: smartfon, tablet jak i komputer z dowolnym systemem operacyjnym. Uczelnia zapewnia dostęp do sprzętu ITC na terenie uczelni w pracowniach komputerowych jaki w czytelni biblioteki Akademia Humanitas. W szczególnych przypadkach Uczelnia dysponuje pulą komputerów przenośnych jak i tabletów, które może wypożyczyć studentom.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie, jak i obcokrajowcy, które:

 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) - należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2016 o którym mowa w art. 169 ust. 3,4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) i posiada świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub
 • zdały egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) - należy przez to rozumieć egzamin,
  o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane
  w wyniku zdania tego egzaminu lub
 • posiadają dyplom IB (matura międzynarodowa) - należy przez to rozumieć egzamin
  w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom B (Internarional Beccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) lub
 • posiadają dyplom EB (Matura Europejska) - należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Beccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10) o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1943) albo
 • posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się
   o przyjęcie do szkoły wyższej.

Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia wydawane będą na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Akademia Humanitas muszą spełnić wymagania formalne określone przepisami wewnętrznymi Uczelni tj. złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek rekrutacyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie internetowej Uczelni https://www.humanitas.edu.pl/Kandydat lub w biurze rekrutacji);
 • świadectwo maturalne (ksero);
 • 1 zdjęcie (o wymiarze 35x45 mm, kolorowe) podpisane oraz wersja elektroniczna tego zdjęcia;
 • wnieść, w terminie określonym w harmonogramie opłaty za studia (opłata za legitymację studencką, opłata rekrutacyjna, I rata czesnego, opłata wpisowa na konto: Akademia Humanitas ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki maturalne. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, język nowożytny. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Elektroradiologia tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym sumy punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć. Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół średnich o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. Kandydat na projektowany kierunek studiów wykazywać się powinien umiejętnościami społecznymi takimi jak umiejętność współpracy w grupie, kreatywność, otwartość na drugiego człowieka i gotowość do indywidualnego, nieszablonowego podejścia do drugiej osoby. Od kandydatów na studia wymaga się gotowości do ciągłego uzupełniania wiedzy z tego zakresu i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Decyzje o przyjęciu na studia wydaje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Senat biorąc pod uwagę wynik postępowania rekrutacyjnego. Od tej decyzji będzie przysługiwać kandydatowi odwołanie, wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora będzie ostateczna.

Studia II stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Akademia Humanitas oczekuje od kandydatów kompetencji cyfrowych na podstawowym poziomie uzyskanym w toku kształcenia ustawicznego, zgodnych ze standardem DIGCOMP określonym w Polsce. Kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku.

Zalicza się do nich następujące umiejętności:

 • przetwarzanie informacji (wyszukiwanie, ocena, przechowywanie),
 • komunikacja (wchodzenie w cyfrowe interakcje, dzielenie się informacjami, znajomość

netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),

 • tworzenie cyfrowej informacji, w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich,
 • zachowanie bezpieczeństwa (ochrona cyfrowych urządzeń, ochrona danych cyfrowych, ochrona własnej tożsamości, ochrona zdrowia i środowiska),
 • rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów technicznych, identyfikowanie sytuacji, w których technologia może pomóc, bycie kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowanie luk w zakresie kompetencji).

Powyższe kompetencje cyfrowe pokrywają się z pięcioma obszarami kompetencji ramy DIGCOMP v1.0 – Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów, w ramach funkcjonującego laboratorium ECDL przy AH.

Certyfikacja umiejętności komputerowych posiada charakter powszechny i jest zgodny
z europejskim standardem. Dzięki wdrożeniu powyższego standardu studenci AH mają możliwość w ramach odbytych zajęć z ITC przystąpić do ścieżki certyfikacji ECDL. Warunkiem koniecznym jest również, aby sprawdzanie e-umiejętności odbywało się niezależnie od producentów sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Wdrożona certyfikacja umiejętności komputerowych jest niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i jednolita we wszystkich krajach, w których jest dostępna. ECDL spełnia wszystkie powyższe wymogi. Certyfikat ECDL jest na bieżąco aktualizowany, uwzględniając zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Akademia Humanitas posiada synchroniczne (ClickMeeting) i asynchroniczne (LMS Moodle) systemy do zdalnego nauczania, które wymagają do swojego działania tylko przeglądarki internetowej, w związku z czym wymagania sprzętowe dla kandydatów są minimalne. Wystarczy urządzenie wyposażone w przeglądarkę, może to być: smartfon, tablet jak i komputer z dowolnym systemem operacyjnym. Uczelnia zapewnia dostęp do sprzętu ITC na terenie uczelni w pracowniach komputerowych jaki w czytelni biblioteki Akademia Humanitas. W szczególnych przypadkach Uczelnia dysponuje pulą komputerów przenośnych jak i tabletów, które może wypożyczyć studentom.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia wymagane jest przede wszystkim legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.  W przypadku, gdy kandydat ukończył studia na kierunku innym niż: elektroradiologia, Dziekan określa warunki dodatkowe, obejmujące zajęcia, które nie były realizowane w toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w ramach których osiągnięte zostaną efekty uczenia się uzyskiwane przez absolwentów kierunku Elektroradiologia studia I stopnia. W/w warunki dodatkowe muszą zostać zrealizowane do zakończenia studiów II stopnia. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym (odrębnie dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy studiów) po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona w oparciu o dwa podstawowe kryteria. W pierwszej kolejności brane pod uwagę są oceny uzyskane na dyplomie. Z kolei podstawą do zróżnicowania miejsc kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest porównanie średniej ocen uzyskanej podczas studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Limit miejsc w przypadku formy stacjonarnej wynosi 120 miejsc a niestacjonarnej: 90.

Laboratoria kierunkowe

Laboratoria elektroradiologiczne w Sosnowcu

Laboratoria elektroradiologiczne znajdują się w salach 306 i 307 na III piętrze w Sosnowcu. Zostały zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nich zarówno wykłady, jak i ćwiczenia.

W każdym z dwóch laboratoriów znajdują się m. in.:

 • standardowe stoły i krzesła,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Ponadto pomiędzy laboratoriami rozdzielono następujące kierunkowe pomoce dydaktyczne:

 • system rentgenowski Perform-X/Control-X umożliwiający symulacje wykonywania wszelkiego rodzaju badań rentgenowskich kości i płuc. Zestaw zawiera: kolumnę rentgenowską na szynie jezdnej; lampę rentgenowską i kolimator; stół rentgenowski o stałej wysokości; statyw płucny; kratki bucky z szufladą w stole i statywie; stację technika/pulpit sterowniczy z programami anatomicznym,
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • 22-częściowy, rozbieralny model czaszki dorosłego człowieka (czaszka osteopatyczna),
 • neuroanatomiczny model głowy (SOMSO Modelle),
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • zestaw fantomów do nauki resuscytacji Little Family QCPR (Laerdall),
 • 2-klatkowy negatoskop ULTRAVIOL NP 21HF na statywie,
 • kozetka i wózek medyczny stanowiące elementy zestawu do przeprowadzania symulacji badań diagnostycznych,
 • plansze edukacyjne przedstawiające budowę różnych organów i układów funkcjonujących w ciele człowieka (mózg, mięśnie, układ krwionośny, układ oddechowy, układ pokarmowy).

 

Oprócz pomocy stanowiących ekspozycję laboratorium, wykładowcy w trakcie zajęć ze studentami mogą także wykorzystywać następujące zestawy diagnostyczne/urządzenia medyczne:

 • zestaw do badań audiometrycznych oparty na audiometrze diagnostycznym HARP Basic (Inventis srl),
 • najnowszy model spirometru diagnostycznego Spirolab NEW (Mir),
 • zestaw do badań diagnostycznych serca oparty na elektrokardiografie AsCARD Grey v.07.205 System (Aspel SA),
 • zestaw do badań ucha środkowego oparty na tympanometrze Timpani (Inventis srl),
 • zestaw do badań laryngologicznych HEINE BETA oparty na otoskopie światłowodowym BETA 200,
 • negatoskopy 1-klatkowe LED.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostały wyposażone laboratoria elektroradiologiczne AH stanowią bazę realnych sprzętów medycznych pozwalających studentom na dokładne zapoznanie się z ich budową i składem, funkcjonalnościami, sposobami przeprowadzania badań diagnostycznych oraz odczytywania wyników uzyskanych dzięki tym badaniom.

Stworzone w AH laboratoria elektroradiologiczne pozwalają:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem realnych, nowoczesnych urządzeń medycznych,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium językowe w Sosnowcu

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze w Sosnowcu. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

3-semestralne studia II stopnia

Akademia Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)


 

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.