Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Elektroradiologia

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2,5 roku, a nie w 3 lata.

Studia II stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Umożliwiamy zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku!

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 Elektroradiologia I stopnia

 • Anatomia radiologiczna
 • Anatomia i fizjologia
 • Biosygnały
 • Informatyka medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Magnetyczny rezonans jądrowy
 • Radioterapia
 • Rentgenodiagnostyka   

 Elektroradiologia II stopnia                

 • Neurodiagnostyka
 • Anatomia obrazowa
 • Radiologia stomatologiczna
 • Interpretacja wyników badań obrazowych
 • Fizyka atomowa i molekularna
 • Rezonans magnetyczny
 • Magnetyzm w medycynie

 

 

Specjalności

Na studiach II stopnia:

Radioterapia

Cel studiów

Celem specjalności Radioterapia jest uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania radioterapii z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych w leczeniu chorób nowotworowych oraz nienowotworowych. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania chorego do terapii, zaplanowania leczenia, dozymetrii planów leczenia, realizacji napromieniania oraz prowadzenia kontroli jakości w pracowni terapeutycznej wykorzystującej urządzenia do radioterapii.                           

Adresaci specjalności

Specjalność Radioterapia skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Radioterapia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • radiobiologii klinicznej w radioterapii,
 • metod stosowanych w radioterapii,
 • technik napromieniania,

potrafi:

 • obsługiwać aparaturę wykorzystywaną w radioterapii,
 • zaplanować leczenie w radioterapii i brachyterapii,
 • wskazać i opisać zasady kontroli jakości w radioterapii,
 • zapobiegać zdarzeniom niepożądanym w radioterapii.

jest gotowy do:

 • bycia koordynatorem pracy zespołów techników elektroradiologii oraz inicjowania dalszego rozwoju zawodowego (zespołu i własnego),
 • oceny swoich możliwości i ograniczeń, rozumie potrzebę współpracy z innymi ekspertami.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • laboratoria,                                                    
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Radiobiologia kliniczna w radioterapii,
 • Dozymetria promieniowania jonizującego,
 • Aparatura w radioterapii,
 • Planowanie leczenia w radioterapii i brachyterapii,
 • Kontrola jakości w radioterapii,
 • Zdarzenia niepożądane w radioterapii,
 • Protonoterapia – zagadnienia kliniczne i fizyczne,
 • Radioterapia kierowana obrazem,
 • Techniki napromieniania – zagadnienia fizyczne i kliniczne.

Perspektywy zawodowe

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • Teleradioterapii,
 • Brachyterapii,
 • Protonoterapii,
 • Pracowniach dozymetrii klinicznej,
 • Kontroli jakości w radioterapii.

Diagnostyka obrazowa

Cel studiów

Celem specjalności Diagnostyka obrazowa jest uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności  w zakresie diagnostyki obrazowej z uwzględnieniem wszystkich metod obrazowych takich jak rentgenodiagnostyka, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, medycyna nuklearna. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta wiedzy z zakresu podstaw klinicznych  badań diagnostycznych oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania chorego do badań, zaplanowania i realizacji badania oraz wstępnej oceny obrazów radiologicznych.

Adresaci specjalności

Specjalność Diagnostyka obrazowa skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

Sylwetka absolwenta                                                                     

Absolwent specjalności Diagnostyka obrazowa posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • klinicznych podstaw wykonywania badań obrazowych,
 • roli medycyny nuklearnej w diagnostyce obrazowej,
 • klinicznych podstaw termografii,
 • systemu zapewnienia jakości w radiologii.

potrafi:

 • dobrać odpowiednią metodę wykonywania badań obrazowych,
 • potrafi wykonywać laparoskopię i ultrasonografię śródoperacyjną,
 • wykorzystywać systemy technologii informacyjnej i komputerowe wspomaganie w diagnostyce obrazowej,

 jest gotowy do:

 • bycia koordynatorem pracy zespołów techników elektroradiologii oraz inicjowania dalszego rozwój zawodowego (zespołu i własnego),
 • pełnienia roli asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej,
 • profesjonalnego nadzorowania stanu urządzeń medycznych używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne  sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • laboratoria,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System zapewnienia jakości w radiologii,
 • Metody obrazowania w chirurgii: laparoskopia i ultrasonografia śródoperacyjna,
 • Systemy technologii informacyjnej i komputerowe wspomaganie w diagnostyce obrazowej,
 • Kliniczne podstawy i metodyka wykonywania badań obrazowych (w tym Propedeutyka zagadnień profilaktyki i diagnostyki schorzeń gruczołu piersiowego w oparciu o metodykę badań obrazowych),
 • Rola medycyny nuklearnej w diagnostyce obrazowej,
 • Kliniczne podstawy termografii,
 • Diagnostyka obrazowa w pediatrii.

Perspektywy zawodowe

Studia skierowane są do osób planujących podjęcie pracy zawodowej lub pracujących m.in. w:

 • Pracowni rentgenowskiej,
 • Pracowni tomografii komputerowej,
 • Pracowni rezonansu magnetycznego,
 • Pracowni medycyny nuklearnej,
 • Pracowni ultrasonograficznej,
 • Pracowni mammograficznej,
 • Pracowni densytometrycznej,
 • Pracowni radiologii inwazyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

Więcej informacji wkrótce!

Atuty kierunku

 

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Elektroradiologia studia I stopnia

tryb niestacjonarny/stacjonarny 
CZESNE OD 250 ZŁ!  

 

 


Elektroradiologia studia II stopnia

tryb niestacjonarny
   CZESNE OD 630 ZŁ!

 

 

Partnerzy

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu technika elektroradiologii (jeśli dotyczy)
 • kserokopia dyplomu oraz suplmentu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)