Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

WBN


WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki – oferuje dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. WBN stanowi istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważną pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.   Umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy, do naukowych baz danych dostępnych na serwerach wydawców oraz serwerach ICM.     
W skład licencji krajowej wchodzą: EBSCOhost, Elsevier, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library, Nature, Science, Web of Science  (dostęp do baz jest ograniczony do zarejestrowanych numerów IP należących do komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu).

EBSCOhost – zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość czasopism naukowych (około 8 tys. tytułów), książek, raportów, itp. a także materiały audiowizualne. Platforma umożliwia m.in. dostęp do baz :

 • Academic Search Complete –  baza zawierająca artykuły z ponad 7 tys. pełnotekstowych czasopism naukowych oraz abstrakty z 11 tys. tytułów, z czego ponad 6 tys. jest recenzowana. Zakres tematyczny: nauki humanistyczne, socjologia, edukacja, informatyka, inżynieria, fizyka, chemia, językoznawstwo i lingwistyka, literatura i sztuka, medycyna, etyka i in.;
 • Agricola – bibliograficzna baza danych z zakresu nauk rolniczych uwzględniająca artykuły
  z czasopism naukowych, monografii, dysertacji doktorskich, patentów, oprogramowań, materiałów audiowizualnych i raportów technicznych;
 • Business Source Complete – pełnotekstowa i bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły
  z czasopism ekonomicznych, gospodarczych i finansowych (nawet od 1886 r.);
 • ERIC - baza zawiera ponad 1,3 mln rekordów oraz odnośników do pełnych tekstów czasopism
  z zakresu pedagogiki i edukacji od 1996 r.;
 • European Views of the Americas –  (baza abstraktowa);
 • GreenFILE –  bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism naukowych (również Open Access) z zakresu ekologii i ingerencji człowieka w środowisko naturalne;
 • Health Source (Consumer Edition) –  dostęp do 80 tytułów magazynów naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauki o zdrowiu, sportu oraz medycyny;
 • Health Source (Nursing / Academic Edition) –  baza oferuje pełne teksty artykułów z ponad 550 czasopism medycznych;
 • Library, Information Science & Technology Abstracts –  abstraktowa baza danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferuje dane dotyczące: bibliotekarstwa, katalogowania, wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą i in.;
 • Master File Premier –  multidyscyplinarna baza danych zawierająca pełne i recenzowane teksty naukowe (czasopisma i książki) począwszy od 1975 r.;
 • MEDLINE –  zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych;
 • Newspaper Source –  baza oferuje dostęp do pełnych tekstów kilkudziesięciu tytułów amerykańskich czasopism regionalnych;
 • Regional Business News –  dostęp do pełnych teksów o charakterze ekonomicznym dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i biznesowych;
 • Teacher Reference Center –  zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 czasopism naukowych. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą
  i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

Archiwa baz pozwalają przejrzeć publikacje z ubiegłych lat, np. "Academic Search Premier" i "Environment Complete" sięgają roku 1975, "Buisness Source Complete" do 1965. Można pracować jednocześnie ze wszystkimi bazami lub tylko z wybranymi.

Instrukcja korzystania z EBSCOhost - pobierz

 

Elsevier Science Direct – pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.
Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom. W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014, także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem. 

 

 

Nature i Science - czasopisma elektroniczne są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich, obecnie w ramach umów zawartych pomiędzy ICM i wydawcami na lata 2016-2018. Czasopisma opisują odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych, zawierają oryginalne, recenzowane artykuły badawcze; bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów czasopisma HighWire Press, które są cytowane w Science.

Czasopismo Nature – jest dostępne z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Czasopismo Science – jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

SCOPUS - tworzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Instrukcja korzystania z bazy Scopus - pobierz

Springer Link – wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy zawiera nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania numerów bieżących i archiwalnych.z zakresu następujących dziedzin wiedzy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i inne.

Springer - czasopisma oraz książki elektroniczne są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. Ponadto licencja obejmuje archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwsze-go wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 oraz kolekcję 16 700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w 2004-2005 i 2009-2011. Wszystkie zasoby objęte licencją, w tym komplet roczników archiwalnych czasopism, dostępne są na serwerze SpringerLink.

Web of Science bazy bibliograficzno-abstraktowe służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie. Platforma Web of Knowledge - Web of Science pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Thompson Reuters zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

Licencja obejmuje wszystkie dotychczasowe zasoby:

·         podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection:

·         Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945),

·         Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956),

·         Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975),

·         Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990)

·         Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008). Pakiet Citation Connection obejmuje następujące bazy (roczniki 2010-2017):

·         Biosis Citation Index,

·         Current Contents Connect,

·         Data Citation Index,

·         Derwent Innovations Index,

·         Zoological Records,

·         Book Citation Index (BCI),

·         Current Chemical Reactions (CCR),

·         Index Chemicus (IC)

·         Essential Science Indicators (ESI).

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje
o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).


Uproszczona instrukcja korzystania z Web of Science - pobierz 

Rozszerzona instrukcja korzystania z Web of Science - pobierz

 

Wiley Online Library - to pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca tysiące materiałów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami roku na serwerze wydawcy. Umożliwia wyszukiwanie materiałów wg obszarów tematycznych. Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria. Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

Licencja krajowa obejmuje wszystkie 1405 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.  Roczniki z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) są archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.

Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. 

 Więcej szczegółów na temat WILEY ONLINE LIBRARY - pobierz