Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Polityka gromadzenia

Polityka gromadzenia zbiorów  

Biblioteki Akademii Humanitas

 

Gromadzenie to podstawowa funkcja Biblioteki AH, której celem jest maksymalne zaspokojenie potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych jej użytkowników. Gromadzone piśmiennictwo odpowiada wszystkim dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym w Akademii Humanitas.

 

1.      Zakup

Wydawnictwa zwarte (monografie naukowe, prace zbiorowe, podręczniki i skrypty itp.)

Książki do zakupu wybierane są na podstawie:

  • systematycznej weryfikacji sylabusów prowadzonej przez pracowników Biblioteki przed rozpoczęciem każdego semestru;
  • bieżącego przeglądu ofert wydawniczych i księgarskich;
  • propozycji pracowników i studentów AH wynikających z ich bieżących potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych, a zgłaszanych do biblioteki osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego w katalogu lub mailowo.

Liczba egzemplarzy do zakupu ustalana jest na podstawie analizy przewidywanego wykorzystania publikacji oraz zgłaszanych potrzeb użytkowników.

W przypadku zakupów finansowanych ze źródeł pozabibliotecznych (projekty, granty, środki statutowe, inne) Biblioteka każdorazowo weryfikuje tytuły zamawianych publikacji i liczbę ich egzemplarzy.

Część wydawnictw zwartych nabywana jest w formie e-booków dostępnych za pośrednictwem specjalnych platform elektronicznych, z którymi współpracuje Biblioteka. Platformy te zapewniają 5 równoczesnych dostępów do danego tytułu. Dobór tytułów do zakupu w formie elektronicznej ustalany jest na dany rok kalendarzowy na podstawie analizy wykorzystania poszczególnych tytułów dostępnych w roku bieżącym, jak również na podstawie aktualnego zapotrzebowania wynikającego z sylabusów lub zgłoszeń użytkowników.

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

Wykaz czasopism do prenumeraty ustalany jest na dany rok kalendarzowy na podstawie analizy wykorzystania poszczególnych tytułów w roku bieżącym oraz zgłoszeń nowych tytułów dokonywanych przez Dziekanów, Dyrektorów Instytutów i pracowników akademickich. Zgłoszenia nowych tytułów przyjmowane są do dnia 30 listopada każdego roku.

Lista tytułów czasopism podlega szczegółowej weryfikacji. Czasopisma dostępne w wersji elektronicznej w formule Open Access, bądź też dostępne za pośrednictwem jednej z elektronicznych baz danych, do których Biblioteka zapewnia dostęp nie są zamawiane w wersji drukowanej.

 

2.       Dary

Biblioteka AH przyjmuje nieodpłatnie publikacje stanowiące tzw. dary, kierując się przede wszystkim względami merytorycznymi, w tym zwłaszcza tematyką, aktualnością i stanem fizycznym owych publikacji.

 

3.      Wymiana

Jedną z form uzupełniania księgozbioru jest wymiana międzybiblioteczna – stała lub doraźna – z wybranymi bibliotekami naukowymi. Na ten cel przeznaczane są egzemplarze promocyjne książek i czasopism naukowych wydawanych przez Oficynę Wydawniczą „Humanitas”.

 

Książki zbędne, tj. książki otrzymane nieodpłatnie od użytkowników, bibliotek i instytucji, niezgodne z profilem księgozbioru, nadwyżki egzemplarzy oraz publikacje wycofane po selekcji Biblioteka AH przekazuje do innych bibliotek i instytucji lub przeznacza na bookcrossing.