Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja i prawo

 1. Roczniki Administracji i Prawa, dostęp: http://www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwo/Czasopisma_naukowe/Roczniki_Administracji_i_Prawa#tab_1288
 2. Kortowski Przegląd Prawniczy. Czasopismo Studenckie UWM, dostęp: http://uwm.edu.pl/kpp/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=94
 3. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, dostęp: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/
 4. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, dostęp: https://krytykaprawa.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 5. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dostęp: https://www.szczecin.sa.gov.pl/kwartalnik,m,mg,6,104
 6. Kwartalnik Prawa Publicznego, (za l. 2010-2017), dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/issue/archive
 7. Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, dostęp: http://kpse.pl/node/5
 8. Nieruchomości@ Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, dostęp: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/archives
 9. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, dostęp: https://palestra.pl/pl/czasopismo#wszystkie-numery
 10. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/issue/archive
 11. Prawo Asekuracyjne, dostęp: http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 12. Problemy Prawa Karnego, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppk/issue/archive
 13. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/issue/archive
 14. Prokuratura i Prawo, dostęp: https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/prokuratura-i-prawo/
 15. Przegląd Politologiczny, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/issue/view/434
 16. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, dostęp: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk
 17. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, dostęp: https://www.kul.pl/archiwum,art_6190.html
 18. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/issue/archive
 19. Studia Europejskie, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo-naukowe/kwartalnik/spis-numerow-z-artykulami/
 20. Studia Politologiczne, dostęp: http://www.studiapolitologiczne.pl/O-czasopismie,1987.html
 21. Studia Prawnicze INP PAN, dostęp: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/issue/archive
 22. Studia Prawnicze i Administracyjne, dostęp: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-numery-archiwalne
 23. Studia Prawnicze KUL, dostęp: https://czasopisma.kul.pl/sp/issue/archive
 24. Studia z Polityki Publicznej, dostęp: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/issue/archive
 25. Środkowoeruropejskie Studia Polityczne, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/issue/view/1570
 26. Zeszyty Prawnicze BAS, dostęp: http://zpbas.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/pubBAS.xsp?seria=1
 27. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, dostęp: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/zakladka/108/
 28. LEX Czytelnia Czasopism, dostęp: http://www.czytelniaonline.pl/


  Dostępne tytuły:
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • Coaching Review
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finanse Komunalne
 • Gdańskie Studia Prawnicze
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
 • Glosa
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Ius Novum
 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Management and Business Administration. Central Europe
 • Nieruchomości i Prawo
 • Nowy Przegląd Notarialny
 • Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 • Państwo i Prawo
 • Polish Yearbook of International Law
 • Polski Proces Cywilny
 • Prawo Papierów Wartościowych
 • Prawo w Działaniu
 • Prokurator
 • Prokuratura i Prawo
 • Przegląd Legislacyjny
 • Przegląd Podatkowy
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • Przegląd Prawa Publicznego
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Przegląd Sądowy
 • Przegląd Sejmowy
 • Review of Comparative Law
 • Samorząd Terytorialny
 • Santander Art and Culture Law Review
 • Studia Iuridica Lublinensia
 • Studia Iuridica Toruniensia
 • Studia Prawnicze i Administracyjne
 • Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Temidium
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego