Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja i prawo

 1. Roczniki Administracji i Prawa, dostęp: http://www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwo/Czasopisma_naukowe/Roczniki_Administracji_i_Prawa#tab_1288
 2. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, dostęp: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/
 3. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dostęp: https://www.szczecin.sa.gov.pl/kwartalnik,m,mg,6,104
 4. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc
 5. Prokuratura i Prawo, dostęp: https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/prokuratura-i-prawo/
 6. Studia Prawnicze KUL, dostęp: https://www.kul.pl/art_125.html
 7. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, dostęp: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/zakladka/108/
 8. LEX Czytelnia Czasopism, dostęp: http://www.czytelniaonline.pl/


  Dostępne tytuły:
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • Coaching Review
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finanse Komunalne
 • Gdańskie Studia Prawnicze
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
 • Glosa
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Ius Novum
 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Management and Business Administration. Central Europe
 • Nieruchomości i Prawo
 • Nowy Przegląd Notarialny
 • Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 • Państwo i Prawo
 • Polish Yearbook of International Law
 • Polski Proces Cywilny
 • Prawo Papierów Wartościowych
 • Prawo w Działaniu
 • Prokurator
 • Prokuratura i Prawo
 • Przegląd Legislacyjny
 • Przegląd Podatkowy
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • Przegląd Prawa Publicznego
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Przegląd Sądowy
 • Przegląd Sejmowy
 • Review of Comparative Law
 • Samorząd Terytorialny
 • Santander Art and Culture Law Review
 • Studia Iuridica Lublinensia
 • Studia Iuridica Toruniensia
 • Studia Prawnicze i Administracyjne
 • Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Temidium
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego