Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Administracja i prawo

 1. Roczniki Administracji i Prawa, dostęp: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
 2. Biletyn Europejski Biura Analiz Sejmowych, dostęp: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=8
 3. Eunomia - Rozwój Zrównoważony, dostęp: https://eunomia.akademiarac.edu.pl/
 4. Horyzonty Polityki, dostęp: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP
 5. Kortowski Przegląd Prawniczy. Czasopismo Studenckie UWM, dostęp: http://uwm.edu.pl/kpp/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=94
 6. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, dostęp: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/
 7. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, dostęp: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/journal/krytyka-prawa-niezalezne-studia-nad-prawem
 8. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dostęp:https://www.szczecin.sa.gov.pl/kwartalnik,m,mg,6,104
 9. Kwartalnik Prawa Międzynarodowego, dostęp: https://prawomiedzynarodowe.ms.gov.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 10. Kwartalnik Prawa Publicznego, (za l. 2010-2017), dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/issue/archive
 11. Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, dostęp: http://kpse.pl/node/5
 12. Nieruchomości@ Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, dostęp: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/archives
 13. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, dostęp: https://wuwr.pl/nkp/issue/archive
 14. Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, dostęp: https://palestra.pl/pl/czasopismo#wszystkie-numery
 15. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/issue/archive
 16. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dostęp: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17278#structure
 17. Prawo, dostęp: https://wuwr.pl/prawo/issue/archive
 18. Prawo Asekuracyjne, dostęp: http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 19. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, dostęp: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/issue/archive
 20. Prawo i Klimat, dostęp: https://www.gov.pl/web/klimat/pierwsze-wydanie-kwartalnika-prawo-i-klimat
 21. Problemy Prawa Karnego, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppk/issue/archive
 22. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/issue/archive
 23. Prokuratura i Prawo, dostęp: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/prokuratura-i-prawo
 24. Przegląd Politologiczny, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/issue/view/434
 25. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, dostęp: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk
 26. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, dostęp: https://www.kul.pl/archiwum,art_6190.html
 27. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, dostęp: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/numery-czasopisma
 28. Przegląd Więziennictwa Polskiego, dostęp: http://pwp.edu.pl/page/display/id/1/title/home-page
 29. Rocznik Administracji Publicznej, dostęp: https://www.ejournals.eu/RAP/
 30. Roczniki Nauk Prawnych, dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/issue/archive
 31. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rwnpie/issue/archive
 32. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/issue/archive
 33. Studia Administracji i Bezpieczeństwa, dostęp: https://cidn.ajp.edu.pl/journals/details/journal/studia-administracji-i-bezpieczenstwa
 34. Studia Biura Analiz Sejmowych, dostep: https://studiabas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?seria=4
 35. Studia Europejskie, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo-naukowe/kwartalnik/spis-numerow-z-artykulami/
 36. Studia Politologiczne, dostęp: http://www.studiapolitologiczne.pl/O-czasopismie,1987.html
 37. Studia Prawa Publicznego, dostęp: http://spp.amu.edu.pl/index.php?page=2024-pl
 38. Studia Prawnicze INP PAN, dostęp: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/issue/archive
 39. Studia Prawnicze i Administracyjne, dostęp: https://old.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-numery-archiwalne
 40. Studia Prawnicze KUL, dostęp: https://czasopisma.kul.pl/sp/issue/archive
 41. Studia Prawnoustrojowe, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/about
 42. Studia Wyborcze, dostęp: https://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Wyborcze/issue/archive
 43. Studia z Polityki Publicznej, dostęp: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/issue/archive
 44. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/issue/view/1570
 45. Teoria Polityki, dostęp: https://www.ejournals.eu/TP/
 46. Wojskowy Przegląd Prawniczy, dostęp: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/wpp-opublikowane-numery
 47. Zeszyty Prawnicze BAS, dostęp: https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?seria=1
 48. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, dostęp: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/zakladka/108/
 49. LEX Czytelnia Czasopism, dostęp: https://sip.lex.pl/#/yearbooks/l/5/czasopisma

 

 
Dostępne tytuły:

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • Coaching Review
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finanse Komunalne
 • Gdańskie Studia Prawnicze
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
 • Glosa
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Ius Novum
 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Management and Business Administration. Central Europe
 • Nieruchomości i Prawo
 • Nowy Przegląd Notarialny
 • Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 • Państwo i Prawo
 • Polish Yearbook of International Law
 • Polski Proces Cywilny
 • Prawo Papierów Wartościowych
 • Prawo w Działaniu
 • Prokurator
 • Prokuratura i Prawo
 • Przegląd Legislacyjny
 • Przegląd Podatkowy
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • Przegląd Prawa Publicznego
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Przegląd Sądowy
 • Przegląd Sejmowy
 • Review of Comparative Law
 • Samorząd Terytorialny
 • Santander Art and Culture Law Review
 • Studia Iuridica Lublinensia
 • Studia Iuridica Toruniensia
 • Studia Prawnicze i Administracyjne
 • Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Temidium
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego