Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie i ekonomia

 1. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, dostęp: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/issue/archive
 2. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life, dostęp: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archive2019_1.html
 3. Bank i Kredyt, dostęp: http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2018/01/bik_01_2018_pl.html
 4. Czasopismo Uniwersytetu Gdańskiego Zarządzanie i Finanse, dostęp: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
 5. Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dostęp: https://www.zpsb.pl/uczelnia/wydawnictwo-naukowe-zpsb/firma-i-rynek/
 6. Ekonomia XXI wieku. Kwartalnik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dostęp: http://ekonomia.ue.wroc.pl/?page_id=208
 7. Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo. Kwartalnik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dostęp: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/show/index/wydania/45
 8. Ekonomista, (za lata 2011-2014, 2020), dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/ekonomista/133457#tabs
 9. Finanse, dostęp: https://www.czasopisma.pan.pl/finanse/
 10. Gospodarka Narodowa, dostęp: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/?a=5   
 11. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip
 12. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, dostęp: http://humanum.org.pl/pl/czasopisma/humanum/numery-czasopism 
 13. INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze, dostęp: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3
 14. Kobieta i Biznes. Czasopismo Kolegium Gospodarki Światowej SGH, dostęp: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/kobieta_biznes.aspx
 15. Konteksty Społeczne=Social Contexts, dostęp: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/?page_id=1906
 16. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Studia i Prace, dostęp: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/archiwum/Strony/default.aspx
 17. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej, dostęp: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx lub http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/search/label/2017
 18. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, dostęp: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/archiw
 19. Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, dostęp: http://kpse.pl/node/5
 20. Marketing i Rynek (wykaz artykułów z abstraktami i słowami kluczowymi), dostęp: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/archiwum-numerow
 21. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, dostęp: http://minib.pl/spis-numerow/
 22. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, dostęp: http://uwm.edu.pl/mkks/
 23. Nowoczesne Systemy Zarządzania. Czasopismo naukowe Wojskowej Akademii Technicznej, dostęp: https://nsz.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=8499
 24. Ochrona Zbiorów, dostęp: https://ochronazabytkow.nid.pl/
 25. Olsztyn Economic Journal, dostęp: http://www.uwm.edu.pl/wne/olsztyn-economic-journal/english-version/all-issues
 26. Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, dostęp: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj
 27. Organizacja i Kierowanie, dostęp: https://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Strony/default.aspx
 28. Polityka Społeczna, dostęp: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/archives
 29. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, dostęp: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/numery-czasopisma
 30. Praca Socjalna, dostęp: https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 31. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, dostęp: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace.html
 32. Pracowniik i Pracodawca, dostęp: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PiP/issue/archive
 33. Problemy Polityki Społecznej, dostęp: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/
 34. Problemy Profesjologii, dostęp: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania.htm
 35. Problemy Transportu i Logistyki, dostęp: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
 36. Problemy Zarządzania - Management Issues, dostęp: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 37. Przedsiębiorczość-Edukacja. Rocznik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dostęp: http://p-e.up.krakow.pl/issue/archive
 38. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Periodyk naukowy Społecznej Akademii Nauk, dostęp: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
 39. Przegląd Humanistyczny, dostęp: https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/archives
 40. Przegląd Organizacji, dostęp: https://przegladorganizacji.pl/wydania
 41. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, dostęp: https://www.kul.pl/kwartalnik-przeglad-prawno-ekonomiczny,art_6188.html
 42. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, dostęp: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi/issue/archive
 43. Rocznik Lubuski, dostęp: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/
 44. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/reiz/issue/archive
 45. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, dostęp: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5
 46. Roczniki Nauk Społecznych, dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/issue/archive
 47. Rozprawy Społeczne, dostęp: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/
 48. Społeczeństwo i Edukacja, dostęp: http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/miedzynarodowe-studia-humanistyczne/numery-czasopism
 49. Społeczeństwo i Ekonomia, dostęp: http://spoleczenstwo.ue.wroc.pl/?cat=22
 50. Studia BAS, dostęp: http://studiabas.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/pubBAS.xsp?view=12&seria=4&lang=PL
 51. Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14232#structure
 52. Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, dostęp: http://inepan.pl/wydawnictwa-studia-ekonomiczne/
 53. Studia Oeconomica Posnaniensia, dostęp: https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=2737
 54. Studia Regionalne i Lokalne, dostęp: http://studreg.uw.edu.pl/pl/archiwum
 55. Środowisko Mieszkaniowe, dostęp: https://www.ejournals.eu/housingenvironment/zakladka/387/
 56. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/issue/archive
 57. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/ZPPPIPS/issue/archive
 58. Zarządzanie i Finanse, dostęp: https://wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
 59. Zarządzanie Mediami, dostęp: https://www.ejournals.eu/ZM/
 60. Zarządzanie Publiczne, dostęp: https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/
 61. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (od 2019 r. płatne), dostęp: https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum
 62. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, dostęp: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/zakladka/108/
 63. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej, dostęp: http://managementpapers.polsl.pl/?page_id=100
 64. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, dostęp: https://eczasopisma.p.lodz.pl/OIZ/issue/archive
 65. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, dostęp: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Archiwum
 66. Zeszyty Naukowe PTE, dostęp: http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne.html
 67. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, dostęp: http://www.wydawnictwo.pwszplock.pl/ekonomia_on-line.html
 68. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, dostęp: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2/archiw
 69. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dostęp: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/issue/archive
 70. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, dostęp: https://wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe?destination=czasopisma---naukowe
 71. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, dostęp: https://zeszytyhumanitas.pl
 72. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, dostęp: http://wsp.pl/index.php/pl,9,87,,,nauka-zeszyty_naukoewe
 73. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie, dostęp: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/
 74. Zeszyty Pracy Socjalnej, dostęp: https://www.ejournals.eu/ZPS
 75. Zeszyty Prasoznawcze, dostęp: https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/