Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Regulaminy

Załącznik do Zarządzenia Kanclerza

K/20/2011 z dnia 1.10.2011 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 § 1

Prawo korzystania ze zbiorów i usług w czytelni

1.    Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki na terenie czytelni mają wszyscy użytkownicy, w tym osoby nie związane z Uczelnią.

2.    Korzystać z czytelni biblioteki WSH można po okazaniu bibliotekarzowi ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wpisaniu swoich danych do zeszytu odwiedzin.

3.    W Czytelni Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do:

 • czasopism i gazet (numery bieżące oraz egzemplarze archiwalne),
 • księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, informatory, leksykony, poradniki fachowe oraz pozycje szczególnie cenne dla biblioteki),
 • innych materiałów występujących w bibliotece tylko w jednym egzemplarzu,
 • multimedialnych materiałów dydaktycznych,
 • komputerów obsługujących programy biblioteczne, dydaktyczne oraz sieć Internet.

§ 2

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego

1.    Sprzęt komputerowy jest jednym z elementów wyposażenia biblioteki, a korzystanie z niego – jednym ze sposobów indywidualnej pracy Czytelnika, gwarantującej sprawny dostęp do informacji. Odbywać się to może jedynie w atmosferze ładu i porządku oraz uwzględnienia potrzeb innych Czytelników, jak również w duchu odpowiedzialności za użytkowany sprzęt.

2.    Prawo do korzystania z programów zainstalowanych na komputerach oraz sieci Internet mają wszyscy Użytkownicy z uwzględnieniem pierwszeństwa dla studentów WSH.

3.    Przed rozpoczęciem pracy Użytkownik zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia się u dyżurującego bibliotekarza,
 • okazania się wymaganym dokumentem (legitymacja studencka, indeks lub dowód osobisty),
 • wpisania swoich danych do zeszytu odwiedzin,
 • zapisywania różnego rodzaju plików wyłącznie na nośniku zewnętrznym,
 • powstrzymania się od instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach
 • (w przypadku uzasadnionej potrzeby prosimy o kontakt z bibliotekarzem lub informatykiem). Oprogramowanie samowolnie zainstalowane będzie usuwane,
 • zgłaszania zauważonych nieprawidłowości bibliotekarzowi.

4. Pierwszeństwo mają studenci korzystający z KATALOGU ONLINE oraz pracujący w celach ćwiczeniowych lub dydaktycznych.

5. Czas dostępu nie jest limitowany. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z gier sieciowych, komunikatorów, stron pornograficznych oraz ze stron o treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. Bibliotekarz ma prawo wyegzekwować zakończenie pracy na w/w stronach.

7. W Bibliotece nie ma możliwości drukowania dokumentów. Istnieje taka możliwość w punkcie poligraficznym. Dokumenty należy przesyłać na adres: poligrafia@humanitas.edu.pl

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień Użytkownik może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

K A N C L E R Z

Aleksander Dudek

 

Załącznik do Zarządzenia Kanclerza

K/20/2011 z dnia 1.10.2011 r.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 § 1

Prawo korzystania ze zbiorów i usług wypożyczalni

1. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:

 • studenci WSH (I i II stopnia studiów),
 • słuchacze studiów podyplomowych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSH,
 • kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni WSH.

2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest:

 • aktualna legitymacja, w przypadku studentów,
 • dowód osobisty, w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych, słuchaczy UTW i pracowników,

3. W przypadku posługiwania się bez upoważnienia legitymacją innej osoby dokument może być zatrzymany przez pracownika Biblioteki.

4. Uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni wygasają w momencie:

 •  ukończenia lub przerwania studiów (skreślenie, rezygnacja) w przypadku studentów,
 • rozwiązania stosunku pracy w przypadku pracowników.

 § 2

Prawa i obowiązki czytelników

 1.    Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia zarejestrowane na jego koncie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie konta osobom trzecim.

2.    Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Dziekanat Wyższej Szkoły Humanitas o każdorazowej zmianie danych (nazwisko, adres stały, telefon, kierunek studiów, adres e-mail).

3.    Każdy student I- ego roku (studia I stopnia) ma obowiązek odbycia szkolenia bibliotecznego w formie elektronicznej.

4.    Studenci Wyższej Szkoły Humanitas mają prawo do korzystania z następujących placówek bibliotecznych:

 • Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy 1,
 • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 2

§ 3

Zasady udostępniania zbiorów

1.    Dla wypożyczających ustala się poniższe limity:

 •  I oraz II rok studiów (studia I stopnia), UTW a także studia podyplomowe – 5 wol.,
 • III rok studiów (studia I stopnia) a także I oraz II rok (studia II stopnia) – 8 wol.

2.    Materiały wypożyczane są na okres 28 dni (4 tygodnie).

3.    Czytelnik może prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów przed jego upływem.

4.    Książki można prolongować maksymalnie 3 razy jeżeli:

a)    dla żadnej z nich nie upłynął termin zwrotu,

b)    książka nie została zamówiona przez innego użytkownika.

5.    Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów ponosi wyłącznie właściciel konta.

§ 4

Rezerwowanie i zamawianie materiałów bibliotecznych

1.    Obowiązkiem czytelnika jest dokonanie rezerwacji i zamówienia materiałów bibliotecznych w systemie elektronicznym za pomocą katalogu on-line zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki www.humanitas.edu.pl/biblioteka .

2.    Materiały zarezerwowane należy odebrać w ciągu 3 dni. Po tym okresie zostają one przekazane do dalszego udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych materiałów.

3.    Materiały zamówione należy odebrać w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej możliwość wypożyczenia zamówionych książek. Wiadomość zostanie wysłana droga mailową.  Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionych materiałów.

4.    W Bibliotece ostatnich rezerwacji można dokonać nie później niż 20 minut przed jej zamknięciem. Rezerwacje wysłane po tym czasie będą realizowane w następnym dniu.

§ 5

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

1.    W przypadku braku prolongaty lub nie zwrócenia dokumentu w terminie czytelnik wnosi opłatę za przetrzymanie w wysokości 2 zł za tydzień, za każdy wypożyczony egzemplarz. Opłatę należy uiścić bezpośrednio w  Wypożyczalni Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas.

2.    Jeżeli termin oddania dokumentu upływa w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, zwrotu należy dokonać w terminie wcześniejszym.

3.    Biblioteka nie ma obowiązku informować użytkownika o przekroczonym lub zbliżającym się terminie zwrotu materiałów bibliotecznych, ponieważ system biblioteczny automatycznie wysyła powiadomienie na adres mailowy czytelnika.

4.    W przypadku obciążenia konta sumą powyżej 50 zł konto automatycznie zostaje zablokowane do czasu uiszczenia zaległej należności.

§ 6

Poszanowanie materiałów bibliotecznych

1.    Zaleca się zwrócenie uwagi na stan wypożyczonych materiałów. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.    Czytelnik, który uszkodził lub zgubił wypożyczony dokument zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku gdy jest to niemożliwe należy uiścić opłatę w wysokości równej trzykrotnej wartości tego dokumentu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    Czas otwarcia Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników. O zmianie czasu pracy uprzedza się drogą mailową oraz stosownym komunikatem w miejscach dostępnych dla studenta.

2.    Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas.

3.    Przy podbiciu karty obiegowej student  korzystający z usług bibliotek współpracujących z Biblioteką WSH (patrz: §2  pkt. 4) zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów – w przypadku studentów posiadających indeks elektroniczny. Natomiast studenci  posiadający indeks tradycyjny zobowiązani są okazać go bibliotekarzowi. Potwierdzeniem zwrotu jest pieczątka i podpis pracownika biblioteki.

 

K A N C L E R Z

Aleksander Dudek