Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Regulaminy

                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza AH

   nr K/02/07/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI AKADEMII HUMANITAS

§ 1

Prawo korzystania ze zbiorów i usług w czytelni

1.    Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki na terenie Czytelni mają wszyscy użytkownicy, w tym osoby niezwiązane z Uczelnią.

2.    Korzystać z Czytelni Biblioteki AH można po okazaniu bibliotekarzowi ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wpisaniu swoich danych na rewersie bibliotecznym.

3.    W Czytelni Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do:

 • czasopism i gazet (numery bieżące oraz egzemplarze archiwalne),
 • księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, informatory, leksykony, poradniki fachowe oraz pozycje szczególnie cenne dla biblioteki) oraz księgozbioru wypożyczalni,
 • multimedialnych materiałów dydaktycznych,
 • komputerów obsługujących programy biblioteczne, dydaktyczne oraz sieć Internet.

§ 2

Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego

1.    Sprzęt komputerowy jest jednym z elementów wyposażenia biblioteki, a korzystanie z niego – jednym ze sposobów indywidualnej pracy Czytelnika, gwarantującej sprawny dostęp do informacji. Odbywać się to może jedynie w atmosferze ładu i porządku oraz uwzględnienia potrzeb innych Czytelników, jak również w duchu odpowiedzialności za użytkowany sprzęt.

2.    Prawo do korzystania z programów zainstalowanych na komputerach oraz sieci Internet mają wszyscy użytkownicy z uwzględnieniem pierwszeństwa dla studentów i uczestników studiów podyplomowych AH.

3.    Przed rozpoczęciem pracy Użytkownik zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia się u dyżurującego bibliotekarza,
 • okazania się wymaganym dokumentem (legitymacja studencka, indeks lub dowód osobisty),
 • zapisywania różnego rodzaju plików wyłącznie na nośniku zewnętrznym,
 • powstrzymania się od instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach (w przypadku uzasadnionej potrzeby prosimy o kontakt z bibliotekarzem lub informatykiem) – oprogramowanie samowolnie zainstalowane będzie usuwane,
 • zgłaszania zauważonych nieprawidłowości bibliotekarzowi.

4. Pierwszeństwo mają studenci korzystający z KATALOGU ONLINE oraz pracujący w celach ćwiczeniowych lub dydaktycznych.

5. Czas dostępu nie jest limitowany. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z gier sieciowych, komunikatorów, stron pornograficznych oraz ze stron o treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. Bibliotekarz ma prawo wyegzekwować zakończenie pracy na w/w stronach.

7. W Bibliotece istnieje możliwość kserowania i drukowania dokumentów za opłatą. Dokumenty należy przesyłać na adres: biblioteka@humanitas.edu.pls

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień Użytkownik może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

Kanclerz Akademii Humanitas

Aleksander Dudek

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza AH

   nr K/02/07/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI AKADEMII HUMANITAS

§ 1

Prawo korzystania ze zbiorów i usług wypożyczalni

1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych mają:

 • studenci AH studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • doktoranci,
 • uczestnicy studiów podyplomowych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku AH,
 • kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni AH.

2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest:

 • aktualna legitymacja studencka, w przypadku studentów studiów dyplomowych,
 • dowód osobisty, w przypadku uczestników studiów podyplomowych, słuchaczy UTW i pracowników administracyjnych.

3. Uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni wygasają w momencie:

 • ukończenia lub przerwania studiów (skreślenie, rezygnacja) w przypadku studentów, doktorantów i słuchaczy,
 • rozwiązania stosunku pracy w przypadku pracowników.

§ 2

Prawa i obowiązki wypożyczających

1.    Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia zarejestrowane na jego koncie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie konta osobom trzecim.

2.    Wypożyczający zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych w Dziekanacie AH (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, kierunek studiów, adres e-mail).

3.    Każdy student I-ego roku ma obowiązek odbycia szkolenia bibliotecznego w formie stacjonarnej lub on-line.

4.    Studenci i doktoranci AH mają prawo do korzystania z następujących placówek bibliotecznych współpracujących z Biblioteką AH:

 • Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy 1,
 • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 2.

§ 3

Zasady udostępniania zbiorów

1.    Dla wypożyczających ustala się poniższe limity:

 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i słuchacze UTW – 8 wol.,
 • doktoranci, kadra naukowo-dydaktyczna i administracyjna – 10 wol.

2.    Materiały wypożyczane są na okres 28 dni (4 tygodnie).

3.    Wypożyczający może prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów przed jego upływem.

4.    Książki można prolongować maksymalnie 3 razy, jeżeli:

 • dla żadnej z nich nie upłynął termin zwrotu,
 • książka nie została zamówiona przez innego użytkownika.

5.    Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów ponosi wypożyczający

§ 4

Rezerwowanie i zamawianie materiałów bibliotecznych

1.    Obowiązkiem wypożyczającego jest dokonanie rezerwacji i zamówienia materiałów bibliotecznych w systemie elektronicznym za pomocą katalogu on-line zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki https://sowaonline.humanitas.edu.pl/ lub za pośrednictwem aplikacji SOWA MOBI.

2.    Materiały zarezerwowane należy odebrać w ciągu 3 dni. Po tym okresie zostają one przekazane do dalszego udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych materiałów.

3.    Materiały zamówione należy odebrać w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej możliwość wypożyczenia zamówionych książek. Wiadomość zostanie wysłana droga mailową. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionych materiałów.

4.    W Bibliotece ostatnich rezerwacji można dokonać nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem. Rezerwacje wysłane po tym czasie będą realizowane w następnym dniu roboczym.

§ 5

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

1.    W przypadku braku prolongaty lub nie zwrócenia dokumentu w terminie czytelnik wnosi opłatę za przetrzymanie w wysokości 2 zł za tydzień, za każdy wypożyczony egzemplarz. Opłatę należy uiścić bezpośrednio w Wypożyczalni Biblioteki Akademii Humanitas.

2.    Jeżeli termin oddania dokumentu upływa w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, zwrotu należy dokonać w terminie wcześniejszym.

3.    Biblioteka nie ma obowiązku informować użytkownika o przekroczonym lub zbliżającym się terminie zwrotu materiałów bibliotecznych, ponieważ system biblioteczny automatycznie wysyła powiadomienie na adres mailowy czytelnika.

4.    W przypadku obciążenia konta sumą powyżej 50 zł konto automatycznie zostaje zablokowane do czasu uiszczenia zaległej należności.

§ 6

Poszanowanie materiałów bibliotecznych

1.   Zaleca się zwrócenie uwagi na stan wypożyczonych materiałów. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.  Wypożyczający, który uszkodził lub zgubił wypożyczony materiał zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć identyczny egzemplarz lub uiścić opłatę odpowiadającą jego wartości.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    Czas otwarcia Biblioteki podaje się do wiadomości wypożyczających. O zmianie czasu pracy uprzedza się drogą mailową oraz stosownym komunikatem w miejscach dostępnych dla studenta.

2.    Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Akademii Humanitas.

3.    Przy podbiciu karty obiegowej student korzystający z usług bibliotek współpracujących z Biblioteką AH, o których mowa w §2 ust. 4 Regulaminu) zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

 

Kanclerz Akademii Humanitas

Aleksander Dudek