Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Filologia angielska

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Język angielski to w chwili obecnej najpopularniejszy język na świecie, dzięki któremu możliwe jest porozumiewanie się w niemal wszystkich krajach świata. Jego znajomość coraz częściej jest niezbędną przepustką do uzyskania satysfakcjonującego wykształcenia. Filologia angielska jest kierunkiem, który wyposaża studenta w umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim, a ponadto pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z szeroko pojętych nauk humanistycznych, w tym kulturoznawstwa, pedagogiki i psychologii.

Dla kogo:

Filologia angielska to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.


Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Filologii angielskiej znajdą zatrudnienie:

 • w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą),
 • w charakterze tłumacza,
 • w charakterze lektora j. angielskiego,
 • w szkołach i placówkach oświatowych,
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w biurach podróży,
 • w agencjach pracy.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Historia krajów anglojęzycznych
 • Kultura krajów anglojęzycznych
 • Historia literatury
 • Gramatyka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Komunikacja multimedialna
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie pisemne

Specjalności

Nauczycielska

W ramach specjalności nauczycielskiej studenci są przygotowani pod względem teoretycznym jak i praktycznym do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. Po odbyciu praktyk zawodowych, zdobywają oni uprawnienia pedagogiczne. W trakcie specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, emisji głosu, podstaw dydaktyki z uwzględnieniem metodyki nauczania języków obcych, jak również nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w nauczaniu języka obcego. Dodatkowo, student ma możliwość wyboru drugiego języka: niemieckiego lub hiszpańskiego.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • nauczania języka w szkołach językowych,
 • nauczania języka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych,
 • nauczania języka firmach i instytucjach.

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

W ramach specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu studenci są przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w zawodzie tłumacza, realizując zagadnienia z zakresu teorii przekładu, metod translatorskich, technologii informatycznych, jak również technik tłumaczeń ustnych. Nowym elementem wyróżniającym tą interdyscyplinarną specjalność jest wprowadzenie do programu studiów elementów języka biznesu pozwalających na opanowanie podstaw wiedzy ekonomicznej, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, wiedzy z zakresu marketingu i prawa gospodarczego. Studia pozwalają również na przyswojenie wiadomości związanych z orientacją w biznesie, stosunkami międzynarodowymi, turystyką i reklamą.

Absolwent specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz potrafi tłumaczyć teksty ogólne i specjalistyczne. Jest przygotowany do pełnienia roli tłumacza w instytucjach administracji publicznej, w ambasadach i konsulatach oraz w instytucjach i organizacjach zagranicznych.

Jego dodatkowe kompetencje związane z obszarem szeroko pojętego biznesu i zarządzania pozwalają również na znalezienie pracy na wielu rynkach międzynarodowych i zatrudnienie w szeregu innych profesji, np. jako specjalista w zakresie public relations, pracownik działu handlu zagranicznego, kierownik sekretariatów międzynarodowych, specjalista w zakresie korespondencji handlowej, zarządzania kadrami, w obszarze logistyki, produkcji, planowania i zaopatrzenia, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controllingu, oraz dziedzin pokrewnych.

Język angielski w hotelarstwie i turystyce - specjalność dofinansowana z UE

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które znają język angielski na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a dodatkowo chcą podwyższyć swoje kompetencje językowe niezbędne do pracy w szeroko rozumianym przemyśle hotelarskim i turystycznym. Program studiów zakłada przygotowanie studentów do skutecznego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej w trakcie obsługi gościa hotelowego oraz w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, zarówno wyjazdowego jak i przyjazdowego.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje, między innymi, z zakresu prawa turystycznego podstaw zarządzania, marketingu i PR, turystyki międzynarodowej, sporządzania korespondencji służbowej i handlowej, zasad obsługi ruchu turystycznego, kulturowych aspektów mających znaczenie w kontaktach międzynarodowych, czy specjalistycznego słownictwa.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach turystycznych (hotelach, pensjonatach), biurach podróży, punktach informacji turystycznej, firmach wynajmu samochodów, itp.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawa turystycznego
 • Podstawy zarządzania, marketingu i PR
 • Turystyka międzynarodowa
 • Korespondencja służbowa i handlowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Aspekty kulturowe w kontaktach międzynarodowych
 • Słownictwo specjalistyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.

Opłaty

 

 


 Studia I stopnia

Filologia Angielska

tryb niestacjonarny
Czesne już od 170 zł
 tryb stacjonarny
  Czesne już od 220 zł

Opłaty - do pobrania

Licencjat w 2 lata

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trzyletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Filologia Angielska
Studia I
stopnia
niestacjonarne
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów wrzesień 2022 wrzesień 2021
Ilość zjazdów w miesiącu 2 3
Całkowita kwota czesnego 11 980 zł
11 960 zł

Uwaga! Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Warunki rekrutacji

 Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.


5. Na miejscu otrzymasz

 • Umowa finansowa i harmonogram opłat I stopnia - pobierz

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl