Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

O projekcie

Ponad 6 mln złotych otrzymała Wyższa Szkoła Humanitas z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas" , skierowanego do studentów (dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt zakłada stworzenie specjalności na kierunkach studiów odpowiadające na potrzeby rynku pracy, realizowane w oparciu o zmodyfikowane Programy Kształcenia. Metody kształcenia są dostosowane do potrzeb studentów i oczekiwań pracodawców, dlatego na wszystkich kierunkach realizowane będą zajęcia w formie e-learningu i przewidziane są wizyty studyjne oraz zastosowanie symulatora przypadków. Laboratoria na 7 kierunkach wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający praktyczną naukę w warunkach odzwierciedlających realia pracy, a wszystkie kierunki przygotowane są we współpracy z praktykami w odpowiedzi na potrzeby pracodawców.

W PROJEKCIE ZAŁOŻONO UŻYCIE OKULARÓW ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI, CO STANOWI INNOWACJE W SKALI POLSKI W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO SEKTORA EDUKACJI (STUDENTÓW)

Projektem zostanie objętych 388 studentów z czego 30% studentów będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych profesjonalnych szkoleniach zawodowych, zgodnych z ich indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi np. na kierunku zarządzanie Szkolenie z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2; bezpłatnych szkoleniach z komunikacji czy wizytach studyjnych u pracodawców.

DOFINANSOWANE KIERUNKI

W ramach projektu „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas" zostaną dofinansowane następują kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe (I stopień), Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (I stopień), Administracja (I stopień), Filologia angielska (I stopień), Pedagogika ( I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Elektroradiologia (I stopień), Prawo i Psychologia (dofinansowanie dla studentów od trzeciego roku studiów).

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Stworzenie Laboratoriów pozwoli wykładowcom na przeprowadzenie praktycznych zajęć z zastosowaniem najnowszych technik pracy ze studentem. Wykładowcy otrzymają narzędzie pracy niezbędne do praktycznego nauczania studentów. Studenci zapoznają się z technikami wykorzystania do zajęć nowoczesnego zarówno zaawansowanego jaki i prostego sprzętu.
Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć warsztatowych i ćwiczeń w ramach projektu, ma na celu upraktycznienie nauki, co pozwoli na przyswojenie wiedzy przez studenta w sposób racjonalny i praktyczny. Zakupione urządzenia pozwolą studentowi doświadczyć i zrozumieć procesy w trakcie przyszłej pracy zawodowej.

Zestaw zakupionych pomocy stanowi przeglądowy katalog różnorakich pomocy z których powinni korzystać osoby w swojej pracy.
Wyposażenie odpowiednich pracowni będzie skutkowało tym, że absolwent po otrzymaniu dyplomu będzie mógł od razu przystąpić do wykonywanej pracy zgodnie w wykształceniem (jak najlepsze przygotowanie absolwenta do współpracy z najnowszymi urządzeniami mającymi zastosowanie w pracy)

Opis wszystkich laboratoriów i sprzętów znajdują się w opisie każdego z kierunków studiów dofinansowanych link: https://www.humanitas.edu.pl/Studia_dofinansowane_z_UE

DODATKOWE FORMY WSPARCIA DLA STUDENTÓW

WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Obejmą min. 30% studentów z wszystkich kierunków objętych projektem. Dzięki tej formie wsparcia możliwe będzie poznanie specyfiki pracy w branży przy wzmocnieniu kompetencji studentów. Zadaniem wizyt studyjnych będzie kształcenie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie oraz kompetencji zawodowych.
Wizyty będą realizowane we współpracy z pracodawcami, którzy oddelegują opiekuna wizyt (min.2 lata doświadczenia w branży), odpowiedzialnego za jej przygotowanie merytoryczne, prowadzenie i walidację. Uczestnicy projektu podczas spotkań i warsztatów z praktykami nabędą lub wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne charakterystyczne dla danej branży a przez zapoznanie się z punktem widzenia pracodawcy także kompetencje z przedsiębiorczości. Każdy zespołów weźmie udział w 1 wizycie u wybranego pracodawcy.

SZKOLENIA


Szkolenia w zakresie dodatkowych kwalifikacji – wybrane zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami studentów na poszczególnych kierunkach studiów, umożliwiające uczestnikom projektu uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych po zakończeniu studiów:

• KIERUNEK: ADMINISTRACJA I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Szkolenie z naturalnego polskiego języka migowego
LIMIT MIEJSC: 14 osób

• KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I st
PLANOWANE SZKOLENIA: Szkolenie z naturalnego polskiego języka migowego
LIMIT MIEJSC: 11 osób

• KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Szkolenie z naturalnego polskiego języka migowego
LIMIT MIEJSC: 11 osób

• KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Kurs tajemnice rezonansu magnetycznego – podstawy fizyczne
LIMIT MIEJSC: 8 osób.

• KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Szkolenie przygotowujące do egzaminu i zawodu tłumacza
przysięgłego I i II stopień
LIMIT MIEJSC: 11 osób.

• KIERUNEK: PEDAGOGIKA I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Kurs integracji sensorycznej I st.
Profilaktyka i terapia młodzieży problemowej
LIMIT MIEJSC: 12 osób. (I stopień )

• KIERUNEK: PEDAGOGIKA II st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Kurs integracji sensorycznej I st.
Profilaktyka i terapia młodzieży problemowej
LIMIT MIEJSC: 12 osób

• KIERUNEK: PRAWO (jednolite mgr- od 5 semestru)
PLANOWANE SZKOLENIA: "Szkoła Prawa"
LIMIT MIEJSC: 15 osób

• KIERUNEK: PSYCHOLOGIA (jednolite mgr- od 5 semestru) studia stacjonarne i studia niestacjonarne)
PLANOWANE SZKOLENIA: Praktyczne metody zastosowania profesjonalnych narzędzi badawczych w psychologii
LIMIT MIEJSC: 12 osób.

• KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I st.
PLANOWANE SZKOLENIA: Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką PRINCE 2
LIMIT MIEJSC: 11 osób.

PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

Praca w zespołach projektowych – 30% studentów kierunków objętych wsparciem będzie miała możliwość zrealizowania dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej. Praca realizowana będzie zgodnie z aktywizującymi metodami prowadzenia zajęć, członkowie 5-8 osobowego zespołu ustalą wraz z ekspertem tematykę, cele i rezultatu projektu. W zespole praca prowadzona będzie w oparciu o ustalone zadania i role zespołowe, a zajęcia realizowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych laboratoriów wyposażonych w ramach realizacji projektu.