Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zarządzenie

                                          Zarządzenie Rektora WSH nr R/05/216                                       
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego
pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

 

Na podstawie § 31 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 Statutu WSH, zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zwanej dalej Uczelnią.

§ 2

 1. W związku z obowiązkiem  Uczelni w zakresie przygotowywania sprawozdań dla  organów państwowych z rozwoju badań naukowych i dydaktyki, dorobek naukowy  dokumentuje się w bazach „Bibliografia Dorobku Pracowników Wyższej Szkoły Humanitas” i „Polska Bibliografia Naukowa”.
 2. Publikacje zaliczane są do dorobku Uczelni tylko wtedy, gdy posiadają afiliację Wyższej Szkoły Humanitas, a w przypadku braku informacji o afiliacji wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku Uczelni, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do Zarządzenia (Załącznik nr 1 dla wydawnictw zwartych, Załącznik nr 2 dla rozdziałów/fragmentów w wydawnictwach zwartych, Załącznik nr 3 dla artykułów w czasopismach) i złożone w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas.
 3. Obowiązek dokumentacji obejmuje następujące rodzaje publikacji drukowanych i elektronicznych:
  3.1. artykuły w czasopismach naukowych,
  3.2. monografie, podręczniki akademickie, skrypty naukowe i inne wydawnictwa zwarte,
  3.3. rozdziały/fragmenty w monografiach, podręcznikach akademickich, skryptach naukowych i innych wydawnictwach zwartych,
  3.4. referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
  3.5. patenty i wzory użytkowe,
  3.6. redakcje naukowe monografii i prac zbiorowych.

§ 3

 1. Opisy bibliograficzne w formie rekordów baz danych sporządzane są przez pracowników Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas na podstawie materiałów dostarczanych przez autorów publikacji.
 2. W celu zapewnienia kompletności danych bibliograficznych zobowiązuje się pracowników Uczelni do przekazywania pracownikom Biblioteki WSH następujących materiałów:
  2.1. oryginału publikacji lub jej kopii, obejmującej odpowiednio:
       a) w przypadku wydawnictwa zwartego - stronę tytułową, stronę redakcyjną, spis treści i informację o objętości,
       b) w przypadku rozdziałów/fragmentów wydawnictw zwartych – cały fragment z widocznymi numerami stron, stronę tytułową i stronę redakcyjną,
       c) w przypadku artykułów w czasopismach – cały artykuł, stronę tytułową i stronę redakcyjną,
  2.2. oświadczeń afiliacyjnych, sporządzonych według wzorów stanowiących Załącznik do Zarządzenia (Załącznik nr 1 dla wydawnictw zwartych, Załącznik nr 2 dla rozdziałów/fragmentów w wydawnictwach zwartych, Załącznik nr 3 dla artykułów w czasopismach).
 3. Dopuszcza się zastąpienie oryginału publikacji lub jej kopię formularzem, zawierającym wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zarejestrowania danej pozycji w bazach danych, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zarządzenia.
 4. Pracownicy Uczelni zobowiązani są do złożenia wszystkich niezbędnych materiałów w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się publikacji, a także do bieżącego monitorowania, czy ich publikacje zostały wprowadzone do baz, zwłaszcza do bazy „Polska Bibliografia Naukowa”.
 5. Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni zobowiązuje się do nadzorowania systematycznego składania przez podległych pracowników informacji o dorobku naukowym do Biblioteki WSH.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Oświadczenie afiliacyjne dla wydawnictwa zwartego - pobierz >>
Załącznik nr 2: Oświadczenie afiliacyjne dla rozdziału/fragmentu w wydawnictwie zwartym - pobierz >>
Załącznik nr 3: Oświadczenie afiliacyjne dla artykułu w czasopiśmie - pobierz >>
Załącznik nr 4: Formularz publikacji - pobierz >>