Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

PEDAGOGIKA

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej

   Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

   Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

   Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

WRZESIEŃ 2022 r.: 

Przygotowanie pedagogiczne 

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych 

PAŹDZIERNIK 2022 r.: pozostałe kierunki 

 

Podyplomowe studia doskonalące nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli pedagogów specjalnych

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu